Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 320/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

na świadczenia rodzinne i subwencja oświatowa (na ten dzień samorządy posiadają największe środki) oraz bez powiadomienia o tym samorządów, podczas gdy z samych wyjaśnień BFG...
się do świadczenia pieniężnego'., Przepis art. 105 ustawy o BFG na mocy art. 107 tej ustawy stosuje się odpowiednio do skarżonej decyzji, jako decyzji wydanej w sprawie...

III SA/Gd 457/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-26

stycznia 2010 r. i konieczność rozpoznania sprawy będącej przedmiotem sprzeciwu przez Sąd., Ze złożonego przez skarżącego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...
takich okoliczności należy do strony wnioskującej, która powinna we wniosku PPF dokładnie przedstawić swoją sytuację majątkową i rodzinną., Stosownie do art. 255 P.p.s.a....

VI SA/Wa 1372/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

dowodowy, na podstawie którego dokonano ustaleń faktycznych mających zasadnicze znaczenie dla sprawy stanowi przed wszystkim:, - Umowa o świadczenie w miejsce wykonania...
z dnia [...] października 2015 r. wraz z porozumieniem z dnia [...] października 2015 r.,, - Umowa o świadczenie w miejsce wykonania z dnia [...] października 2015 r. wraz...

VI SA/Wa 1675/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

przysługuje świadczenie emerytalne, którego wysokość za październik i listopad 2017 r. wyniosła łącznie 3013,25 zł, natomiast od grudnia wysokość świadczenia do wypłaty wynosi...
skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz dokumentów nadesłanych przez skarżącego wynika, że skarżący prowadzi...

VI SA/Wa 413/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

- której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy...
wraz z należnymi odsetkami. Świadczenie pieniężne ma charakter odwracalny. KNF zaznaczyła dodatkowo, że każda decyzja administracyjna zobowiązująca do uiszczenia należności...

VI SAB/Wa 19/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-26

, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonką. Jedynymi dochodami rodziny są emerytura skarżącego w kwocie 3 257 złotych oraz świadczenie przedemerytalne...
uzyskują stały dochód z tytułu emerytury i świadczenia przedemerytalnego łącznie w kwocie 4 255 złotych netto miesięcznie. W orzecznictwie sądowym prezentowane jest stanowisko...

II GZ 138/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

postanowienia (m.in. decyzja z [...].12.2014 r. o przyznaniu skarżącemu świadczenia przedemerytalnego z ZUS w wysokości 991 zł brutto miesięcznie, czy udzielenie półrocznej...
hipoteczny we frankach szwajcarskich) oraz zaciągnięcie długów rodzinnych., Skarżący powołał się również na okoliczności, które zaistniały po wydaniu zaskarżonego...

VI SA/Wa 412/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, (zob. postanowienie...
przez organ nadzoru rozstrzygnięcia, uiszczona kwota podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. Świadczenie pieniężne ma charakter odwracalny. KNF zaznaczyła dodatkowo...

VI SA/Wa 821/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

nabywanie akcji, przedzielone zbyciami akcji świadczy o braku trwałości porozumienia. Przejawem porozumienia jest bowiem jedynie nabywanie, a nie zbywanie. Zatem...
o tym, że pozostali członkowie Rodziny są akcjonariuszami I., lecz nie wykluczał, iż taka informacja mogła paść w czasie jakiegoś spotkania rodzinnego. Skarżący wskazali...

II GZ 60/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

. marketingu, a osiągany przez niego dochód z tytułu świadczenia pracy wynosi 13.500 zł brutto miesięcznie. Z zeznania PIT-37 wynika, że w 2011 r. skarżący osiągnął dochód...
dolegliwość rodzącą określony skutek faktyczny w finansach zobowiązanego do ich uiszczenia., Sąd wskazał również, że wykonanie świadczenia pieniężnego nie wywoła...
1   Następne >   3