Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 257/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, poza tym w gospodarstwie tym pozostaje ich pięcioro dzieci. Osiąga dochody z tytułu świadczenia rodzinnego w łącznej...
decyzji o przyznaniu dodatków rodzinnych, zaświadczenia o sytuacji rodzinnej., W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym, przedstawionym w formularzu PPF wnioskodawca...

II SAB/Kr 47/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-17

wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną L. M. oraz córką A. M. Miesięczny dochód rodziny wynosi 850,70 zł i stanowi go świadczenie rentowe...
kardiologicznymi, reumatologicznymi, neurologicznymi oraz narządu wzroku. Większość uzyskiwanego świadczenia skarżący przeznacza na przejazdy do Kliniki Okulistycznej w [...] (jeden...

II SA/Gd 459/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

lata. Z uwagi na swoją sytuację rodzinną małżonkowie korzystają z innych form pomocy państwa tj. pomocy na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych...
. okoliczności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, korzystaniem z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych czy też innej pomocy publicznej...

II SA/Gd 497/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także korzystają z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy...
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o systemie oświaty, a także korzystają z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci...

II SA/Lu 514/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-12

o przyznaniu świadczeń rodzinnych na dzieci skarżącej oraz dokumentów potwierdzających wysokość wydatków, na które powołano się we wniosku o przyznanie prawa pomocy...
jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie...

IV SA/Wa 438/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-12

, które również przyznawane są w oparciu o kryterium niskiego dochodu rodziny (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz...
związanych z realizacją procesu edukacyjnego w wysokości po 510 zł za okres od stycznia do czerwca 2014 r. W. W. przyznano również zasiłek rodzinny na dzieci w łącznej kwocie 289...

II SA/Kr 1683/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-05

roku o informujące, iż Pani G.S. nie figuruje w tamtejszym ośrodku jako osoba pobierająca świadczenia rodzinne od 1 września 2008 r., decyzję SKO z dnia [...] stycznia...
do zasiłku rodzinnego. Wszystkie dzieci wnioskodawczyni uczą się., Wykonując wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca podniosła, iż jest matką...

IV SA/Wa 2931/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-16

świadczenia emerytalne w łącznej wysokości 3.862,32 zł netto miesięcznie. W skład tych dochodów wchodzi również zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł miesięcznie...
związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm...

II SA/Gd 460/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

dokumentów potwierdzających, że rodzina w związku z ich sytuacją rodzinną i materialną korzystała ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca...
z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych czy też innej pomocy publicznej, a także posiadaniem licznej rodziny nie sposób zakwalifikować jako okoliczności o charakterze...

II SA/Łd 395/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-13

) oraz dopłaty 5493,43 złotych. Organ wyjaśnił, że porównanie uzyskanych przez R. K. dochodów za rok 2007 i 2008, do dochodów uprawniających do ubiegania się o przyznanie świadczeń...
rodzinnych - zasiłku rodzinnego wskazuje, iż próg dochodowy dający podstawę do wypłaty zasiłku rodzinnego, w rodzinie R. K., został przekroczony. Zatem skoro sytuacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   39