Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-13

uzasadnienie w art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.). Przepis ten zobowiązuje małżonków...
nie określono), to jednak uzyskiwane w rodzinie wnioskodawcy dochody świadczą o tym, że jest on w stanie ponosić wszelkie opisane we wniosku stałe wydatki. Wnioskodawca...