Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1328/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

alimentacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) w takiej samej wysokości oraz świadczenia rodzinne w wysokości 46,39 zł miesięcznie...
zlecenia w wysokości: 394,88 zł (w kwietniu), 537,67 zł (w maju), 482,52 zł (w czerwcu), 570,16 zł (w lipcu). Ponadto, na jej konto przekazywane były świadczenia z funduszu...

IV SA/Wa 175/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

gospodarstwa domowego stanowią świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Łączna kwota otrzymywanych świadczeń wynosi od 2.718 zł do 3.418 zł miesięcznie...
utrzymania dziesięcioosobowej rodziny stanowią świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, których łączna wysokość nie przekracza 3.500 zł miesięcznie, nie ulega...

IV SA/Wa 611/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz.U. nr 261, poz.1564)). Ponadto ojciec skarżącego (S. I.) otrzymuje świadczenia...
. na jedno dziecko) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka (Y. I.) w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 80 zł. miesięcznie). Łączna kwota świadczeń...

IV SA/Wa 612/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz.U. nr 261, poz.1564)). Ponadto ojciec skarżącej (S. I.) otrzymuje świadczenia rodzinne tj. zasiłek...
) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka (Y. I.) w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 80 zł. miesięcznie). Łączna kwota świadczeń otrzymywanych...

II SAB/Po 131/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia [...] lutego 2019 r., Odnosząc się do zarzutów skargi, w szczególności pozbawienia skarżącej możliwości uzyskania świadczenia rodzinnego...
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, o którym mowa w art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220...

V SA/Wa 1912/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

zł, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz zasiłek rodzinny w kwocie 421 zł., Rozpoznając wniosek zważyć należało...
od kosztów sądowych., Skarżący zamieszkuje wraz z żoną i pasierbicą. Dochody rodziny stanowią świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne w łącznej wysokości 1609,58 zł...

II SA/Rz 170/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

w nim, że wspólne gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną O. oraz synem T. (ur. w 2012 r.). Jedyny dochód rodziny to kwota 500 hrywien, uzyskiwana z tytułu świadczeń rodzinnych...
się do niego. W rubryce odnoszącej się do stanu rodzinnego wykazał żonę S. oraz dwie córki (ur. w 2009 oraz 2011 r.). Podniósł, że rodzina mieszka w mieszkaniu...

III SAB/Wr 1102/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-18

) na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. art. 1 pkt 2 d, ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U., poz. 1255) nieotrzymany dochód...
od świadczeń, wniosła o przeznaczenie od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w kwocie 4 500 zł, co stanowi wysokość miesięcznej wpłaty z tytułu pomocy państwa...

V SA/Wa 469/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

, zaś jego narzeczona otrzymuje świadczenie alimentacyjne w wysokości 400 zł oraz zasiłek rodzinny w wysokości 91 zł miesięcznie., W związku z tym, iż złożone oświadczenia...
oświadczył, iż jego narzeczona uzyskuje jedynie świadczenie alimentacyjne oraz zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wysokości 91 zł i 68 zł miesięcznie. Ponadto wyjaśnił...

II OSK 840/16 - Wyrok NSA z 2017-12-21

. nie świadczy o prowadzeniu życia rodzinnego czy prywatnego, które wymagałoby ochrony. Kontakty o charakterze towarzyskim czy sporadyczne spotkania i rozmowy ze znajomymi...
. To, że stosunki te nie świadczyły o prowadzeniu życia rodzinnego lub życia prywatnego wynikało z tego, że wykazano istotnych cech tych stosunków dla uznania ich za życie rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100