Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

status bezrobotnego i nie był on uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jak również zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego. Pobrane świadczenia zatem...
bezrobotną i nie przysługują mu przyznane świadczenia z Funduszu Pracy ani pobierane zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny. Wypłacone przez Rejonowy Urząd Pracy powyższe...

II SA 679/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy od żądania zwrotu części lub całości nienależnie pobranego świadczenia /zasiłku dla bezrobotnych/ w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych...
pobranego świadczenia., 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. /o której mowa wyżej/ ani inne akty prawne nie zawierają rozwiązań umożliwiających przyjęcie odpowiedzialności...

II SA/Wr 319/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-09

., urodzonego dnia 14 lipca 1912 r., określono jako inwalidę II grupy, a wcześniej - dnia 30 grudnia 1992 r. - jako inwalidę grupy. Według odcinka świadczenia emerytalnego...
do 30 września 1996 r. w wysokości 141,67 zł kwoty wynikającej z rewaloryzacji tego świadczenia za powyższy okres w wysokości 16,77 zł., Na skutek odwołania Janiny M...

SA/Wr 211/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

gdy wypłata zasiłku dla bezrobotnego z Funduszu Pracy dokonana została na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku, warunkiem żądania zwrotu tego świadczenia...
dla bezrobotnych z dniem 12 września 1991 r. i o zwrocie świadczenia pobranego nienależnie z Funduszu Pracy za okres od dnia 14 lutego do dnia 11 września 1991 r. w wysokości...

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

./, przypisał Anecie L. do zwrotu świadczenia z pomocy społecznej przyznane decyzją nr 63 z dnia 3 lutego 1994 r. oraz decyzją nr 194 z dnia 24 sierpnia 1994 r. z funduszu...
zaskarżoną decyzję w części dotyczącej okresu i rozmiarów nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu, ustalił, że Aneta L. pobrała nienależne świadczenia...

SA 1414/81 - Wyrok NSA z 1981-07-07

, o jakiej mówi się w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U....
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U. nr 32 poz. 140/ i podał...

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

omawianej ustawy, wynika z kolei, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży towarów lub odpłatne świadczenie usług powinna zawierać co najmniej informacje wymienione...
lub świadczenia usług fakturą wystawioną sprzecznie z przepisami rozporządzenia powoduje, w myśl jego par. 31 ust. 4, że faktura taka nie stanowi podstawy do obniżenia podatku...

III SA 302-303/95 - Wyrok NSA z 1996-03-29

zobowiązani do realizowania świadczeń określonych służebnością mieszkania. (...) Skarżący powołali się ponadto na stanowisko pracowników Urzędu Skarbowego, z którym zapoznali...
od osób fizycznych, a także na art. 87 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z powołanych przepisów tego kodeksu skarżący wywiedli, że formą partycypowania...

SA/Wr 520/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-28

, stanu wolnego. , Dnia 1 marca 1991 r. Burmistrz Miasta J. wyraził opinię o sytuacji rodzinnej poborowego, w której stwierdził, że Tomaszowi S. nie może być odroczona...
do wydania decyzji w sprawach świadczeń uzależnionych od inwalidztwa stanowi bądź orzeczenie obwodowej komisji lekarskiej, od którego nie wniesiono odwołania i nie zgłoszono...