Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 317/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-06

radnego oraz świadczenie rodzinne. Na jednego członka rodziny przypada kwota '[...]'. W tej sytuacji uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 300 zł wpłynęłoby...
nr 10 - dochody własne z tytułu renty inwalidzkiej w wysokości '[...]' ('[...]' netto - zgodnie z rubryką nr 5) i diety radnego w wysokości '[...]' oraz świadczenie...

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-30

. W 2009 r. otrzymał zapomogi na łączną kwotę 2.982 zł., W listopadzie 2009 r. wystąpił z kolejnym wnioskiem. Z tytułu opieki nad synem żona skarżącego otrzymuje świadczenia...
skarżącego do ciągłego występowania o świadczenia socjalne do '[...]'. Dochody rodziny nie są bowiem wystarczające na pokrycie wszystkich jej podstawowych wydatków. Skarżący...

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

z umowy zlecenia ok. 700 zł rocznie. Rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz otrzymuje świadczenie rodzinne w wysokości 178 zł miesięcznie. Starszy...

II SA/Ol 539/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-30

z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i dwójką dzieci. W rubrykach nr 7 i nr 8 skarżąca nie wykazała...
osoby bezrobotnej, ewentualnych dochodów małżonków o charakterze okresowym i ewentualnego korzystania w latach 2013-2014 ze świadczeń z pomocy społecznej/świadczeń...

II SA/Bd 431/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-15

mieszkańców gminy N. W. W., czy potencjalnych świadczeniobiorców. Źródłem takich uprawnień, w postaci chociażby prawa do uzyskania zasiłku rodzinnego, świadczeń...
pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy udzielanej osobom bezdomnym, są bowiem przepisy ustaw szczególnych np. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych...

III SA/Wr 695/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

' o kwotę [...]; w dz. 852 'Pomoc społeczna', rozdz. 85212 'Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

, które uzyskuje w formie alimentów, oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje...
, to daje to wynik 3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje opiekę nad synem...
3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł) - [obecnie...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

kosztach utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]'). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości ponoszonych...

II SA/Go 816/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

wprowadzanie do budżetu dotacji i subwencji pochodzących z budżetu państwa na realizację programów rządowych np. '500+', 'za życiem', wypłaty świadczeń rodzinnych. Zatem podjęcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17