Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OW 59/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) uznał się niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku i przesłał go do Dyrektora Zakładu...

II SA/Bd 457/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-06

Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] marca 2010 r. nr SKO [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Wójt Gminy O. orzekł...
.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r...

IV SA/Gl 1171/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

, jeżeli wcześniej nie wystąpią przesłanki do uchylenia decyzji przyznającej świadczenie rodzinne., K. P. w piśmie z 12 listopada 2014r. opisała przebieg postępowania w sprawie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na pismo Burmistrza Miasta M. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie potrącenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia...

II SA/Wa 1047/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

. powziął wiadomość o jednoczesnym korzystaniu przez Z. R. ze świadczenia rodzinnego i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa postanowieniem z dnia [...] października...
okres pobierania świadczenia rodzinnego i zasiłku dla bezrobotnych oraz statusu osoby bezrobotnej w kontekście czasowego zbiegu obu świadczeń., Starosta G. realizując...

III SA/Kr 931/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-07

ustawy o świadczeniach rodzinnych odmówił R. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad S. W. W toku postępowania organ I instancji ustalił, że S...
orzekł, że cytowany uprzednio art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej...

IV SA/Po 562/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-06

.), bezrobotnym jest m.in. osoba która, nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego., Organ wskazał, że przytoczona powyżej regulacja...
. otrzymała świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111). Z uzasadnienia...

II SA/Bd 456/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-06

Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]marca 2010 r. nr SKO [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. decyzją z dnia...
to jest o tyle istotne, że R. O. ubiegła się o świadczenia rodzinne za te okresy i jej sprawy były rozstrzygane decyzjami ostatecznymi. W piśmie z dnia [...] R. O. wskazała...

I OSK 222/22 - Wyrok NSA z 2022-10-14

do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, powinna ona utracić status bezrobotnego, pomimo iż świadczenie to przyznane...
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku...

I OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2017-04-06

przez skarżącego ze świadczenia rodzinnego i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. wznowił z urzędu postępowanie...
[...] stycznia 2013 r., jednakże decyzja ta została w wyniku odwołania uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego z uwagi na wadliwie ustalony okres pobierania świadczenia rodzinnego...

III SA/Łd 1266/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-13

, iż otrzymując świadczenie z tytułu renty rodzinnej nie może być uznana za osobę bezrobotną i pobierać stypendium z tytułu odbywania stażu. Ponadto nie została w sposób wyczerpujący...
to świadczenie. Skarżąca utraciła status osoby bezrobotnej z powodu nabycia prawa do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100