Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 66/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-10

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia...
[...] października 2019 r. Burmistrz [...] wystąpił do Starosty [...] o uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych, przedkładając projekt decyzji o warunkach zabudowy opracowany...

II SA/Bd 136/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-04

. z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek...

IV SA/Gl 471/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-09

Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy terenu oznaczonego nr geodezyjnym B oraz części działek oznaczonych nr C i D w oparciu o którą...
I instancji podniósł, iż jego zdaniem decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją wiążącą dla zarządcy dróg a wręcz odwrotnie, to decyzja o lokalizacji zjazdu podlega...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

Zarządca drogi nie jest organem opiniującym decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ze względu na regulację zawartą w art. 40 ust. 4 ustawy...
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 6 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

III SA/Łd 553/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-24

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie istniejącego obiektu handlowego., Po przeprowadzeniu postępowania w tym przedmiocie Prezydent Miasta...
[...] decyzją z dnia [...] nr [...] ustalił dla E. R. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego pawilonu handlowego w miejscu istniejącego kiosku...

II SA/Sz 1067/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

dla działki nr [...] w O. , została ustalona w decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr [...] w odległości większej niż 8,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej., S...
od zewnętrznej krawędzi jezdni w przypadku dróg powiatowych. W rozpatrywanej sprawie, w prawomocnej decyzji Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji...

III SA/Gd 217/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-17

odmowy uzgodnienia w zakresie dostępu do drogi wojewódzkiej nr [...] projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego...
r. (nr [...]), projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca...

III SA/Kr 855/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-04

się posiadali przedmiot strony w postępowaniu mającym na celu ustalenie warunków zabudowy na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr [...] i [...], Należy...
przy tym powiedzieć, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i wyrażenia zgody na budowę wjazdu na teren działki to dwa odmienne postępowania administracyjne., Decyzja...

III SA/Łd 159/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-05

tranzytowego;, - wydana została ostateczna decyzja Nr [...] z [...] o warunkach zabudowy;, - istnieje możliwość zapewnienia obsługi komunikacyjnej od strony drogi niższej klasy...
- drogi wewnętrznej ul. B., zgodnie z ww. decyzją o warunkach zabudowy., Wskazując na powyższe ustalenia i przepis art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach...

I OSK 2345/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

. Burmistrz Miasta [...] ustalił dla R.K. warunki zabudowy dla inwestycji mającej polegać na budowie zjazdu publicznego z ul. K. , przewidzianego do realizacji na działkach...
również posiadaną przez niego decyzję o warunkach zabudowy, w której badano zagadnienie bezpieczeństwa przedmiotowego zjazdu, a która była uzgadniana z zarządcą drogi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100