Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 905/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

z [...] sierpnia 2007 r. nr [...] ustalił na rzecz Gminy W. warunki zabudowy przy ul. [...] we W., m.in. w odniesieniu do działki nr [...], dla inwestycji obejmującej...
o warunkach zabudowy dla inwestycji o niepublicznym charakterze. Z powyższego wynika, że w 2007 r. dla działki nr [...], [...] w obrębie K. we W., nie przewidziano funkcji drogi...

I SA/Wa 1485/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-02

, do którego doszło w wyniku realizacji wydanej przez Wójta Gminy [...] decyzji z dnia [...] lipca 2001 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...
niniejszego nie jest kontrola decyzji Wojewody [...] zakresie pozostałych działek, jak również kontrola decyzji z dnia [...] lipca 2001 r. o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 1863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-17

[...] nr [...] o warunkach zabudowy - zgodnie z którą ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wielostanowiskowego...
[...] stycznia 199 r. zawartego przez Zarząd Miasta i Gminy [...] ze skarżącą, brak włączenia decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] stycznia 2013 r., brak wystąpienia...

II SA/Gl 1205/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-21

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzja o warunkach zabudowy). Natomiast zgodnie z art. 115 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. terminy te rozpoczynają bieg...
. 2a pkt 4 ustawy COVID-19, dotycząca terminów wydania decyzji o warunkach zabudowy. Z przepisu tego nie wynika bowiem, że wstrzymanie lub zawieszenie terminów...

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

decyzji o warunkach zabudowy z [...] maja 1999 r. i uzyskaniu pozwolenia na budowę z [...] października 1999 r., która nakładała na inwestorów obowiązek odsunięcia...
się' jedynie z ogrodzeniem od granicy swojej działki, zgodnie z wymogami decyzji o warunkach zabudowy z [...] maja 1999 r. i oczekiwali na prace modernizujące tę część ul...

I SA/Wa 1082/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

na działce 'A' (z której powstała działka nr 'C' ), decyzji Burmistrza Miasta C. z dnia [...] grudnia 1999 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
publicznymi. Gdyby było inaczej, to Burmistrz Miasta C. nie wydawałby w dniu [...] grudnia 1999 r. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

I SA/Wa 1631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

nr [...] o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z której wynika brak sprawowania władztwa publicznoprawnego nad nieruchomością stanowiącą własność skarżącego...
o warunkach zabudowy, zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę na działce nr [...]., Na podstawie powyższych zarzutów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej...

I SA/Wa 206/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

powoływała się na zaistniałe jej zdaniem nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy z zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi...
podnoszone przez Skarżącą okoliczności dotyczące prawidłowości wydania pozwolenia na budowę drogi, czy też decyzji o warunkach zabudowy pozostają bez wpływu na ocenę...

I SA/Wa 2376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

działki. Ogrodzenie to stało w latach 2000-2003., Skarżący podnieśli, że wszystkie decyzje Gminy W. po 2000r dotyczące warunków zabudowy, pozwoleń na budowę przyłączy...
oświetlenia z dnia 22 maja 1998r. nie może stanowić dowodu w sprawie albowiem Burmistrz Gminy Decyzją Nr [...] z dnia [...] października 2002r. o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 462/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

położonej przy ul. [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę infrastruktury technicznej łącznie z drogą dojazdową, obejmująca m.in....
w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, a dostarczonej przez skarżącego, decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] lutego 1999 r. nr [...] o warunkach zabudowy infrastruktury technicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   20