Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 174/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

właściwego do rozpatrzenia zażalenia S. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nidzicy. Postępowanie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy...
, że w zażaleniu na przewlekłe prowadzenie postępowania S. W. wniósł o zobowiązanie Burmistrza Nidzicy do niezwłocznego wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Burmistrz...

II OW 173/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

2012 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrz Nidzicy. Postępowanie w sprawie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr [...] położonej w obrębie [...]., Postanowieniem...

II OW 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 28...
Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. znak: [...], ustalającej warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie...

II OW 86/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

Małopolskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego w zakresie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy wskazać Prezydenta Miasta Krakowa, miasta na prawach powiatu...
decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wydania...

II OW 55/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatu samochodowego w pasie terenu zarezerwowanym...
pod autostradę postanawia: wskazać, jako organy właściwe do uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy W. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II OW 135/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

. na postanowienie Starosty Koszalińskiego odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej...
Koszalińskiego odmawiające uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Świeszyno o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie domu...

II OW 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Starostę O. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Wojewoda wniósł o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego...
między Wojewodą i Starostą O. w sprawie o uzgodnienie projektu decyzji Burmistrza D. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków...

II OW 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Podlaskiej w sprawie: wskazania organu do rozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Łuków jako organ właściwy...
Odwoławczego w Białej Podlaskiej z dnia [...] lutego 2008 r., zn. [...] o ustaleniu na wniosek S. K. warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z zapleczem...

II SA/Po 729/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-30

Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; postanawia: przekazać sprawę według właściwości...
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy w przedmiocie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań...

II OW 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

. nr [...] w sprawie warunków zabudowy postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...
dotyczącej przeprowadzenia postępowania wznowionego postanowieniem SKO w S. z [...] grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22