Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 345/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-02

na działkach nr [...] oraz na części działek nr [...] obr. [...] [...] w [...], dla których warunki zabudowy ustalono decyzją Prezydenta Miasta [...] z 9 grudnia 2020 r...
. nr AR.6730.65.47.2020.MP65., W ocenie organu I instancji, planowana inwestycja narusza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ planowany wylot zlokalizowany...

II SA/Rz 228/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

'na decyzję Prezydenta Miasta [...] o warunkach zabudowy z dnia [...] sierpnia 2018 r. znak: [...] ' /jak wynika z akt sprawy, jest to skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego...
sądowoadministracyjne dotyczące ostatecznej decyzji Prezydenta M. [...] z [...] sierpnia 2018 r. o warunkach zabudowy;, 2. art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo...

II SA/Gd 105/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-29

decyzja Wójta N. z dnia 9 października 2012 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego o funkcji retencyjnej i rekreacyjnej...
decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 grudnia 2012 r. uchylająca decyzję o warunkach zabudowy z dnia 9 października 2012 r. W związku z tym Starosta zawiesił...

II SAB/Rz 116/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-15

. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego na działce nr 203/6 w [...]., Zawiadomieniem...
skarżącą do usunięcia braku formalnego wniosku poprzez przedłożenie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działek nr 203/4 i 203/7 w [...], które nie zostały ujęte...

II SA/Po 210/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-30

naruszają warunki zabudowy określone w decyzji Wójta Gminy G. z dnia 14 lipca 2007 r. nr [...] . Inwestycja miała obejmować budowę jednego stawu, podczas gdy wykonano dwa...
. Ponadto dopuszczalna powierzchnia lustra wody określona została na 6000 m2, a istniejące stawy mają 6500 m2. Starosta zauważył też, że w decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 1979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Przedmiotem skargi D. G. ('skarżący') jest decyzja Prezesa Wód Polskich...
nr [...] z [...] lipca 2021 r. wydana w sprawie dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Pismem z 3 sierpnia...

II SA/Rz 614/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-16

, mimo, że z decyzji nie wynika, aby dla wskazanej inwestycji wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,, wydanie kwestionowanej decyzji w sytuacji...
, której dotyczy sprawa decyzję z dnia [...] kwietnia 2004 r., Nr [...] o warunkach zabudowy, zaopatrzoną w klauzulę ostateczności z dnia 11 lutego 2005 r., Organ powołał...

VII SA/Wa 430/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] grudnia 2021 r., nr [...], Prezes Wód Polskich (dalej...
RZGW' lub 'organ I instancji') z [...] września 2021 r. znak: [...], odmawiającą uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło...

II OSK 3934/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

, które nie wymagają pozwolenia na budowę, nie jest wymagane wydawanie decyzji o warunkach zabudowy., Zwolnienie natomiast wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych...
na budowę dla realizacji tych robót, nie wymaga się również wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Tym samym w ich ocenie Sąd dokonał błędnej wykładni tego przepisu...

IV SA/Wa 39/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

m.in. o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, a także o sprecyzowanie bądź uzupełnienie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym. Skarżący...
częściowo przedłożył żądane informacje, co do konieczności przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy stanął na stanowisku, że nie jest ona konieczna., Starosta D. decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100