Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wr 932/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-10-21

. 198/ rozumieć należy po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenie warunków zabudowy...
uchwałę rady gminy o utworzeniu targowiska, gdyż urządzenie targowiska w określonym miejscu może być uzależnione od rozstrzygnięć w zakresie warunków zabudowy i zmiany...

OPK 2/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-06-21

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wszczętej z urzędu (...) po rozpoznaniu (...), pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
Spółki z o.o. 'VIP-KAROL' w W., warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej, polegającej na budowie na terenie położonym przy ul. B.K....

II SA/Bk 146/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-14

: oświadczenie wnioskodawcy z dnia 28.09.2015 o wynajmie lokalu przy ulicy C. od dnia 01.09.2015, decyzja o warunkach zabudowy wydana na rzecz D. M. wraz z projektem...
: ustawą), zgłoszenie placówki do ewidencji powinno zawierać miejsce jej prowadzenia odpowiadające warunkom lokalowym, zgodnym z odrębnymi przepisami. Wnioskodawczyni...

IV SA/Po 398/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-19

konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy- w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
decyzji o warunkach zabudowy. Nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu przed konserwatorem zabytków uczestniczy każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

IV SA/Po 397/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-04

taka jest zbliżona do postępowania o wydanie postanowienia konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy- w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2...
2213/05). Odmowa dokonania uzgodnienia czyni niemożliwym wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu przed konserwatorem zabytków...

IV SA/Po 1663/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

gmina w toku postępowania sądowoadministracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy nie została powiadomiona o terminie rozprawy, a jej skarga została oddalona...
postępowania sądowoadministracyjnego niezbędne jest każdorazowe uchylenie zapadłego w takich warunkach wyroku, nawet jeżeliby następnie należało wydać wyrok tej samej treści...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, Do zgłoszenia dołączono:, 1. Statut Bursy [...],, 2. Wykaz pracowników pedagogicznych,, 3. Informacja o warunkach lokalowych,, 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego...
potwierdzających spełnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w lokalu w którym miała funkcjonować bursa (art. 82 ust 2 pkt 3 lit d ustawy o systemie oświaty...

I OPS 3/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

warunki społeczno-gospodarcze. Znaczna część ludności mieszka we wsiach lub w innych małych miejscowościach, niejednokrotnie w zabudowie rozproszonej (kolonijnej...
przy tym zauważyć, iż w warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą do przystanków autobusowych...

I OSK 91/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

i istniejące warunki społeczno-gospodarcze. Znaczna część ludności mieszka we wsiach lub w innych małych miejscowościach, niejednokrotnie w zabudowie rozproszonej...
. W warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą z domów do przystanków autobusowych...

II SA/Wa 1921/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, że w warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą z domów do przystanków autobusowych...
jest zakres i forma realizacji tego obowiązku. Wykonanie nałożonych na gminy obowiązków musi uwzględniać rzeczywiste możliwości tych gmin i istniejące warunki społeczno...
1   Następne >   +2   4