Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 667/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-15

. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), u.g.n., jak również z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy z 19 stycznia 2022 r...
. oraz z zagospodarowaniem terenu. Warunki zabudowy zostały wydane dla budowy dwóch budynków letniskowych na dz. nr [...] obręb [...], gmina A, nie zaś dla działki...

I SA/Po 210/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-04

bliźniaczej, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy z [...] maja 2021 r., nr [...] oraz decyzję o warunkach zabudowy z [...] marca 2019 r., nr [...] zmienioną...
decyzją z [...] grudnia 2020 r., nr [...] Skarżący wskazał, że w oparciu o ww. decyzje o warunkach zabudowy planuje dokonać podziału nieruchomości łącznie na 5 działek...

II SA/Sz 462/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-28

. Obowiązkiem Organu, związanego ostatecznym postanowieniem stwierdzającym zgodność planowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy...
projektowanym a ostatecznym - postanowienie stwierdzające zgodność planowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy traci moc wiążącą; wydane...

IV SA/Po 1025/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

określonymi w decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu organ I instancji zauważył, że powyżej wskazana nieruchomość znajduje się na obszarze, gdzie brak jest planu...
[...] maja 2007 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego wraz z wielokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, drogami...

II SA/Kr 777/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-29

nieruchomościami (Dz. U z 2020 r, poz. 65, dalej 'u.g.n.').W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że decyzją z 18 grudnia 2018 r, znak: [...], nr [...], ustalono warunki zabudowy...
- dla wydzielonych w wyniku podziału działek - będzie niezgodny ze wskaźnikiem, jaki został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy tj. na poziomie min 13% - max 31...

I SA/Po 826/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie ww. działki. Decyzja ta swoim zakresem objęła teren działki nr [...], zaś linie...
pod uwagę zapisy zawarte w decyzji o warunkach zabudowy organ pierwszej instancji stwierdził, że proponowany podział jest niezgodny z ustaleniami ww. decyzji, z uwagi...

I SA/Po 1056/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-23

. ustalił warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie ww. działki. Decyzja ta swoim zakresem objęła teren działki...
˛. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w decyzji o warunkach zabudowy, organ pierwszej instancji stwierdził, że proponowany podział jest niezgodny z ustaleniami ww. decyzji...

I SA/Wa 779/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-10

. nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi...
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej na wniosek W. Z. została wydana powyższa decyzja o warunkach zabudowy, która nie określa jednak zasad podziału...

II SA/Sz 1268/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-10

niezgodne z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] lutego 2017 r. szczególnie w zakresie ustaleń określonych w pkt 2 ppkt 2 i 9 ww. decyzji...
nieruchomości spowodowałby naruszenie warunków zabudowy określonych w decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do ustalonych w niej parametrów. Możliwość zabudowy nowo...

IV SA/Po 773/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

załączyła kopię decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie siedliskowej, co w ocenie organu nie zmienia charakteru rolnego nieruchomości. Organ...
nr [...] jest nieruchomością rolną, lecz wydanie dla przedmiotowej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy powoduje faktyczną zmianę jej charakteru na grunt budowlany. Organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100