Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II SA/Łd 1378/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-11

zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W niniejszej sprawie, w myśl przepisu art. 39 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 ze zm.) tego typu zakres prac nie wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a zatem, zdaniem...

III SA/Łd 385/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-16

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednak zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym montaż lokalnej sieci...
komunikacyjnej umożliwiającej dostęp do internetu, nie wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ ustalił też , że Spółdzielnia -A', zgodnie...

II GZ 208/21 - Postanowienie NSA z 2022-07-28

z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Wskazał jednocześnie, że plan zagospodarowania przestrzennego, co do zasady, nie podlega wykonaniu. Określa on jedynie warunki zabudowy...

II SA/Ke 489/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

. Ograniczenie to następuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, i zagospodarowania terenu. Zezwolenie może być udzielone z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki...
. w piśmie do Spółki S. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej określił warunki współpracy., Wnioskiem z dnia 2 lutego 2006r. Spółka wystąpiła do Starosty W. o określenie warunków...

II GSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

wymiany korespondencji. W warunkach możliwości pracy urządzenia [...] wymaganie to nie może być spełnione., Oddalając skargę A. P. w W. na podstawie art. 151 ustawy z dnia...
lotnicze stacje radiowe i stacje naziemne (lotniskowe i lądowisk) pracują w przedziale częstotliwości 117,975-137 MHz. W tych warunkach staje się oczywiste, że stacja...

I SAB/Op 3/24 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-01-25

telekomunikacyjnych, na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonym do wniosku dostępowego z dnia 15 lipca 2022 r., Zgodnie z danymi księgi wieczystej KW nr [...], prowadzonej...
wnoszącego, jednak podanie nie spełnia innych warunków, do których można zaliczyć m.in. brak elementów podania, które wynikają z przepisów szczególnych...

II GSK 1426/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach)., Wspomniano już, że w myśl art. 52 k.c. czynność prawna mająca...
na podstawie umów osobom trzecim, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy zamontowany w pojeździe, jest warunkiem...

II GSK 1425/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

ułatwiających i uprzyjemniających jazdę. To także dostęp do informacji czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach...
, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy, zamontowany w pojeździe, jest warunkiem koniecznym niepodlegania obowiązkowi...