Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 2599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-02

sformułowania: '(...) i decyzjach o warunkach zabudowy (...)'; c) Dziale 3 Rozdział 3.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego, akapit 5 zdanie 2 na str. 93, w zakresie sformułowania...
: '(...) lub przy ich braku, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (...)'; d) Dziale 4 Rozdział 4.2. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany...

II SA/Wr 675/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

, że Rada Gminy Podgórzyn w § 5 Tabela 1 rubryka C kolumna 3, M.U.31 uchwały postanowiła: 'W granicach działki nr 349/4 dopuszcza się realizacją zabudowy na warunkach...
określonych w decyzji o warunkach zabudowy nr 90/2008 z dnia 25.08.2009' oraz w § 5 Tabela 2 Rubryka C kolumna 3, MN.37, MN.38 ust. 3 uchwały postanowiła, że: 'W granicach...

II SA/Ol 100/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-04-05

uchwałę nr '[...]' w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją...
i zostaje wydana decyzja o warunkach zabudowy bądź decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wywołują skutki określone w art. 36 cyt. ustawy...

II OSK 2345/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

w akapicie czwartym na str. 92 o treści '(...) i decyzjach o warunkach zabudowy (...)' (punkt I.5. petitum skargi) oraz fragmentu stanowiącego część zdania drugiego w akapicie...
piątym na stronie 93 o treści '(...) lub przy ich braku, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (...)' (punkt I.6. petitum skargi),, - w części 3.7.1....

II SA/Wr 18/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-14

Krzyżanowice - MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części stanowiącej zapis § 4 ust. 3 pkt 25 o treści ' decyzję o warunkach zabudowy...
, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie niniejszego planu'. Organ podał również, że rozmieszczenie...

II SA/Wr 60/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

o warunkach zabudowy lub', § 5 ust. 14 pkt 3 lit c, § 5 ust. 24 pkt 4 lit. b, § 7 ust. 6 pkt 3, § 8 ust. 5 pkt 1, § 6 ust. 4; II. dalej idącą skargę oddala; III. stwierdza...
i budynków, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie niniejszego planu'. Organ podał również, że rozmieszczenie...

II SA/Wr 476/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-13

decyzją o warunkach zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Gminy Oleśnica...
decyzją o warunkach zabudowy., Na opisaną uchwałę Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Powołując w petitum skargi...

II SA/Kr 143/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-09

, którego ustalenia są odmienne od ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wnioskodawca posiada...
, a ściślej art. 65 ust. l pkt. 2 i ust. 2 ustawy o planowaniu, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza...

II SA/Gl 4/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-18

W. ustalił warunki zabudowy dla działek nr [...] i [...] dla inwestycji polegającej na budowie zagrody rolnika, dopuszczając budowę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem...
nie znajdujące usprawiedliwienia w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 46 ust. 3 Konstytucji . Zarzucono również, że skoro decyzja ustalająca warunki zabudowy była zgodna z zapisami...

II OSK 1694/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wnioskodawca posiada więc uprawnienie do realizacji...
, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100