Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Bd 361/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

. Do dokumentacji projektowej złożonej [...] lipca 2018 r. wnioskodawca przedłożył decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy, znak: [...] z [...] maja 2018 r...
'prawidłową' decyzję o warunkach zabudowy. Ustalono, że druga z doręczonych decyzji wydana była również [...] maja 2018 r. i posiadała tożsamy znak sprawy. Obie decyzje różniły...

I SA/Rz 934/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-23

: kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca wezwany został do nadesłania kopii decyzji o warunkach...
zabudowy nr [...] zaopatrzonej w klauzulę ostateczności - gdyż dotychczas przedstawiona takiej nie posiadała, oraz kopie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Rz 817/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-24

, a tym samym skarżący zobligowani byli do przedstawienia w załącznikach nr 4 'Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: kopię decyzji o warunkach zabudowy...
o warunkach zabudowy. Natomiast skarżący przestawił wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji., Zgodnie z § 5 i ust. 3 pkt 13 Regulaminu...

II GSK 60/17 - Wyrok NSA z 2017-02-03

zagospodarowania przestrzennego - kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skarżący zostali poinformowani...
o warunkach zabudowy. Natomiast spółka przestawiła wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 13 Regulaminu konkursu...

II SAB/Go 9/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

O. [...] o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania dotyczącą zalesienia terenu działki nr ewid. [...] w gminie O. - obręb G.., W piśmie z dnia 5 listopada 2007 r. adresowanym...
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zastąpione zostało przez wnioskodawcę decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu. Decyzja...

III SA/Po 672/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

, postanowienia, decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in.; decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
mapy i szkice lokalizujące projekt, natomiast nie załączył decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyciągu...

II SA/Bd 144/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-22

., nie dokonała także korekty dostarczonych decyzji administracyjnych wydanych przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji...
o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę) oraz zgłoszenie robót budowlanych powinny być wydane w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz powinny uwzględniać...

V SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

wniosku jak i na etapie uzupełnień do pierwszego pisma P-1/369 nie dostarczono zatwierdzonego projektu, pozwoleń na budowy, warunków zabudowy pozwalających potwierdzić...
na to wezwanie Skarżący dołączył szereg dokumentów, w tym ponownie decyzję o warunkach zabudowy., Zaskarżonym obecnie pismem [...] znak sprawy [...] z [...] czerwca 2017 r. ARiMR...

I SA/Kr 374/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

. o warunkach zabudowy . Decyzją tą ustalono warunki zabudowy obejmujące budowę budynku magazynowo- produkcyjno-biurowego , budynku stróżówki , dróg wewnętrznych wraz...
zabudowy: Decyzja nr [...] wydana przez Burmistrza [...] i Gminy S. o warunkach zabudowy z dn. 22.05.2017, znak: [...] Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, iż obecnie...

I SA/Rz 933/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-31

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kopię prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy., Po drugie Wnioskodawca został wezwany do przedstawienia załącznika...
o dofinansowanie, w tym uzupełnił załącznik nr 4 do wniosku, przedkładając decyzję Nr [...] o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza [...] z dnia [...] kwietnia 2016r...
1   Następne >   +2   +5   +10   39