Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 21/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

przestrzennym,, - błędne wyznaczenie obszaru analizowanego dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,, - brak obligatoryjnych...
zaistniał taki stan, w którym organ przyjął, że występuje brak materialnoprawnej przesłanki ustalenia warunków zabudowy i z tego powodu odmówił żądaniu wnioskodawcy...

VI SA/Wa 2949/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

decyzji w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy, zastosowania się przez Zdającego do treści Instrukcji dla zdającego w sposób ścisły i precyzyjny...
dla Komisji Egzaminacyjnej do zadania z zakresu prawa administracyjnego';, ‒ nieustalenie, czy wniosek o ustalenie warunków zabudowy spełniał warunki formalne...

VI SA/Wa 325/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

w zadaniu stanie faktycznym, Z. K. wnioskiem z dnia 5 stycznia 2015 r. zwrócił się do Burmistrza [...] o ustalenie warunków zabudowy. We wniosku podał, że stanowiąca...
postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Z. K., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wolno stojącego wraz...

VI SA/Wa 249/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

Krotoszyna o ustalenie warunków zabudowy niezabudowanej działki położonej w Krotoszynie przy ul. Polany o numerze ewidencyjnym 30/1. Jako proponowany sposób zagospodarowania...
k.p.a., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wnioskowanego budynku. W uzasadnieniu organ podał, że planowana inwestycja nie spełnia...

II GSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

), ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren (pkt. 7). Zdaniem Komisji w świetle art. 36a ust. 5...
, jak również ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy., K. jest spółką, której wspólnikami są wyłącznie osoby...
, że pomyliła organy (Urząd Gminy w [...] z Burmistrzem [...] ) przy opisie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego, braku decyzji o warunkach zabudowy...

VI SA/Wa 761/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-17

oświadczenia, że dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy., Sędziemu zaś zarzuciła naruszenie poprzez:, a. błędne ustalenie, że do wykreślenia wpisu...
zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy., Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi. Spółka...

II GZ 311/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

o zawieszeniu postępowania (por. postanowienie NSA z 15.12.2004 r., OZ 805/04, LEX nr 837880). Niedopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy...

VI SA/Wa 2082/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

w dniu [...] marca 2016 r. decyzja o warunkach zabudowy, przewidująca możliwość wybudowania na nich jednorodzinnego budynku mieszkalnego z dwoma lokalami mieszkalnymi...
podstawę wyliczenie taksy winna stanowić kwota 2 x 1.000.000 zł (§ 3 pkt 5). Nadto wobec wydania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy przyjąć należało, że przedmiotowa...

VI SA/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

Miasta (art. 92 § 1 pkt 4 Prawa o notariacie); brak oświadczenia zbywcy o braku wydanej dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy (informacja istotna dla nabywcy...
, pełnego adresu zamieszkania Prezydenta Miasta, nie złożenie oświadczenia zbywcy o braku wydanej dla nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi informację...
1   Następne >   +2   5