Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Po 1356/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-30

jako 'k.p.a.') umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek...
których dotyczył wniosek została objęta ww. uchwała, w ocenie Wójta postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy stało się bezprzedmiotowe., Odwołanie od powyższej decyzji...

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 109 poz. 1157/, mogą należeć także sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji nie będących...
Aleksandra K. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 2. z dnia 16 czerwca 2000 r. (...) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...

II SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

) decyzję o warunkach zabudowy., Pismem z .....października 2007 r. inwestor wyjaśnił niejasności, natomiast nie przedstawił ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, wobec...
o warunkach zabudowy, a wyłącznie decyzji o warunkach zabudowy., Wojewoda ..... nie uwzględnił zażalenia inwestora, wskazując że zgodnie z art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego...

II SA/Gd 669/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-06

nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy., W dniu 21 czerwca 2021 r. po otrzymaniu pisma Starosty z 9 czerwca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Kolegium, że nie wydał decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr [..]. W toku postępowania pełnomocnik A. r.pr. I. Z. złożył pismo procesowe, w którym wskazał...

II SA/Ke 449/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

[...] ustalająca warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z realizacją zjazdów publicznych na drogę gminną oraz urządzeń i przyłączy...
z drogi gminnej) we wsi D., sama w sobie nie powoduje skutku zmiany przeznaczenia terenu. Decyzje o warunkach zabudowy mają bowiem charakter deklaratoryjny...

IV SA/Po 436/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie warunków zabudowy oddala skargi Decyzją z dnia...
[...] października 2014 r., nr [...] po rozpoznaniu wniosku A.Sp.z o.o Burmistrz Gminy K. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę 20 budynków mieszkalnych...

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

tę nabył 20 czerwca 2011r. od P. L., któremu najpierw decyzją z dnia 19 lipca 2005r. Wójt Gminy ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
obiektu, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że decyzja o warunkach zabudowy jest promesą, przyrzeczeniem publicznym uzyskania pozwolenia na budowę...

II SAB/Sz 93/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-26

do uzupełnienia braku formalnego wniosku, tj. do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (miejsca zbierania odpadów) - części działki nr [...] obręb N. - 4...
. braku., W dniu 22 maja 2020 r. G. K. złożył pismo, w którym przedstawił swoje stanowisko dotyczące żądania uzupełnienia wniosku w zakresie decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 692/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Gdów z dnia [...] listopada 2001 r., zn. [...] ustalającej na wniosek W. P. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...
. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w postaci budowy budynku jednorodzinnego w ramach zabudowy zagrodowej na działce nr [...] w miejscowości P.., E...

II OSK 863/10 - Wyrok NSA z 2011-05-12

, iż:, ✓ przy zatwierdzeniu inwestorowi projektu budowlanego oraz przy ustalaniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji doszło do uchybień zarówno o charakterze procesowym...
poprzez niezgodność decyzji zaskarżonej z decyzją ustalającą dla planowanej inwestycji warunki zabudowy (ta ostatnia decyzja dotyczy usług elektromechaniki samochodowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100