Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T...
., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie...

II SA/Kr 890/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-12

z dnia 20 kwietnia 2022 r. nr SKO.ZP/415/183/2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala Prezydent Miasta Krakowa decyzją...
z dnia 24 marca 2021 r. orzekł o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Kr 1105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Gd 134/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. L.C. i K.C....
w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 października 2017 r., nr [...], o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., nr [...]., Zaskarżoną...

II SA/Gd 866/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 26 listopada 2013...

II SA/Gd 864/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

. i P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
r., nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zaskarżona decyzja podjęta została w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem z dnia 12 lutego 2016 r...

IV SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

[...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Dnia [...] sierpnia 2013 r. do Urzędu Gminy [...] wpłynął wniosek S. W. (zwanego dalej...
Skarżącym, Inwestorem, Wnioskodawcą) o wydanie warunków zabudowy działek [...]budynkiem biurowym, do 4 kondygnacji z powierzchnią zabudowy do 70%. Działka o nr geodezyjnym...

II SA/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r. nr [..] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
2018 r. wydanej w przedmiocie przeniesienia części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy...

II SA/Sz 139/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. wnioskiem z dnia, [...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu...

IV SA/Po 185/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 185/15, Uzasadnienie, Wójt Gminy T.P. decyzją z dnia [...].07.2014r....
wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych na terenie działek o nr ewid...
1   Następne >   +2   +5   +10   100