Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 717/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-16

. Dla działki objętej wnioskiem wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia [...].08.2008 r., nr [...] dla inwestycji polegającej na 'budowie budynku mieszkalnego...
jest niezgodny z ww. decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie jest zgodny również z odrębnymi przepisami tj. art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu...

II SA/Po 390/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-05

Miasta i Gminy S. dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko...
przewidziane zgodnie z planem miejscowym, a adaptacja budynku na produkcję papierniczą nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

I OSK 1159/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

pod uprawy rolne i zalesienie. Organ wskazał, iż dla działki nr 132 wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] lipca 2008 r...
o warunkach zabudowy, a zatem dla ustalenia przeznaczenia nieruchomości obowiązują ustalenia studium., Rzeczoznawca określił wartość gruntu wg aktualnego sposobu...

OPK 14/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

Odmowa uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obszarów objętych ochroną...
inwestycji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W.Grudzieckiego w sprawie z odwołania Romana...

OSK 878/04 - Wyrok NSA z 2004-10-28

.'. Jednocześnie organ wojewódzki umorzył postępowanie., W uzasadnieniu wyroku sąd podał, iż Wojewoda wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
określony w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, liczony od dnia wydania decyzji przez organ drugiej instancji., Od decyzji Wojewody, w dniu 19 sierpnia 2003...

II SA/Kr 1253/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-12

po zakończeniu robót., W uzasadnieniu decyzji organ l instancji powołał się na decyzję o warunkach zabudowy dla objętej wnioskiem inwestycji, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy...
powołał się na zgodność inwestycji z decyzją o warunkach zabudowy oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wskazano też, że postępowanie zostało...

SA/Sz 1942/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-23

nastąpiło zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] r. Nr [...] oraz nr [...] z dnia [...] r...
umożliwienia wnioskodawcy- Spółdzielni Mieszkaniowej B. budowy przyłącza gazowego zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...

IV SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

była decyzja o warunkach zabudowy. To zaś spowodowało zaniżenie kwoty przyznanego jej odszkodowania. Ponadto pani N. podniosła w odwołaniu, że organ I instancji niesłusznie...
Gminy T. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] czerwca 2008 r. dla inwestycji polegającej na zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej...

II SA/Po 894/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

. S. wystąpiła do Starosty P. z wnioskiem o ustalenie odszkodowania za działki nr ... i ...., Do akt sprawy włączono decyzję Burmistrza S. nr ...o warunkach zabudowy...
. Pełnomocnik wnioskodawczyni nie wniósł zastrzeżeń, jedynie zaznaczyła, że w decyzji o warunkach zabudowy Burmistrz S. wpisał drogę (ul. P.) jako drogę publiczną, stąd twierdzenie...

SA/Bd 2644/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-04

organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o którą było prowadzone...
postępowanie, straciła ważność. Według Wojewody termin ważności upłynął 18 marca 2003r., gdyż w tej dacie upłynął czteroletni termin określony w decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100