Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 876/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-13

decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] marca 2004r. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na prawym brzegu W., km [...], działka nr [...] we wsi R. i przekazało...
. Stanowił on jednak podstawę ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w decyzji co oznacza, iż decyzja wydana na jego podstawie musi zostać uchylona...

IV SA/Wa 1033/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odrzucić skargę Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lipca 2009r., doręczonym w odpisie, wezwano skarżącego J. P...

I SA/Wa 592/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

piece kaflowe i kuchenki opalane węglem, dlatego zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami zabudowy inwestor zobowiązany był zapewnić przyszłym lokatorom budynku...
do trzymania zwierząt gospodarskich i prowadzenia produkcji ogrodniczej. Takiej funkcji nie określono w warunkach zabudowy. Odnieść można wrażenie, iż MRiRW celowo pomija...

IV SA/Wa 1033/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy wniosku J. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uiszczenia wpisu Zarządzeniem...

I OSK 564/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (patrz: M. Jaśkowska...
o przejęciu przedsiębiorstwa na własność państwa warunek konieczny tak w momencie wejścia w życie ustawy (8 marca 1958 r.) jak i na etapie orzekania przez właściwego ministra...

I OSK 230/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

inwestycyjny. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Wa 257/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej inwestycji, oraz właściwy organ stwierdza, iż brak jest podstaw do wszczęcia postępowania...

I SA/Wa 357/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

. poz. 1990 ze zm.) niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział...

I SA/Wa 3233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

działań prawnych', a więc swoistej sekwencji wynikającej z przepisów. Powiązane funkcjonalnie są przykładowo decyzja o warunkach zabudowy z decyzją o pozwoleniu na budowę...

I OSK 680/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

/Wa 1159/15 nieaktualnymi., Sąd orzekający w warunkach związania oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania, kontrolując legalność zaskarżonej decyzji...
o pow. 1.016 m2 w J. przy ul. [...] oznaczonej na planie zabudowy i parcelacji Uzdrowiska 'J.' pod nr [...] blok [...], Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   22