Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wr 1013/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

/Dz.U. nr 89 poz. 415/, Prezydent Miasta W. ustalił dla Spółdzielni Mieszkaniowej w W. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki Nr 37/3, Nr 37/6...
robotniczego, który jednocześnie podlegać będzie przebudowie na cele mieszkalne., Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu doręczona została stronom...

III RN 175/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Obowiązek dokonania uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków /art. 40 ust. 4 pkt 4...
1998 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku...

I OSK 2032/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

r., którą ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nadbudowy części istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr [...] obręb...
jednorodzinny, będzie również budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi., Kolegium zauważyło, że w rozstrzygnięciu decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Ke 67/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-03-01

W., ostatecznej decyzji nr [...] z dnia 10.05.2011 r. znak: [...], którą ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nadbudowy części istniejącego budynku...
zauważyło, że w rozstrzygnięciu decyzji o warunkach zabudowy nie wskazano ilości lokali mieszkalnych, na które wskazał organ nadzoru, legalizując w oparciu o tę decyzję...

IV SA 1083/98 - Wyrok NSA z 2000-12-06

Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 1998 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy - uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy...
odwoławczego wynika, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Z.-G. opisanym wyżej postanowieniem odmówił pozytywnego uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Ol 35/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-11

od powyższego wskazać należy, iż w aktach sprawy znajduje się decyzja Prezydenta Miasta z dnia '[...]' ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie...
, dla którego decyzja ustalająca warunki zabudowy dopuszcza wydzielenie nie więcej niż dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Wydzielenie kolejnych lokali mieszkalnych...

I OSK 736/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

., Niezależnie od powyższego w aktach sprawy znajduje się decyzja Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia [...] października 2007 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...
, dla którego decyzja ustalająca warunki zabudowy dopuszcza wydzielenie nie więcej niż dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Wydzielenie kolejnych lokali mieszkalnych...

III OSK 1530/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

do nieuprawnionego pozbawienia Burmistrza W. kompetencji do załatwienia w drodze decyzji sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na wniosek Gminy W.;, - art. 21 ust. 1 pkt 2...
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy a uchwała w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy W., Odnośnie zarzutu naruszenia art...

II SA/Wa 794/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

) położona w miejscowości G., gminie C., powiecie [...]. Dla przedmiotowej działki zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
[...]. Dla przedmiotowej działki zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Powyższe potwierdził Urząd Gminy C. w piśmie...

III SA/Gd 591/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

o pozwoleniu na użytkowanie określają kategorię obiektów wyłącznie jako XIV - tj. budynki zakwaterowania turystycznego., Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta...
'., Również decyzja Burmistrza Miasta z dnia 18 września 2002r. nr [...] o warunkach zabudowy nie przewidywała dla przedmiotowej inwestycji funkcji mieszkalnej. Także decyzje...
1   Następne >   +2   +5   11