Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 226/18 - Wyrok NSA z 2018-08-23

, zezwolenie, koncesje, rozkaz, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub zgoda) albo wcale nie określają formy, w jakiej ma nastąpić rozstrzygniecie sprawy (J. P. Tarno, op...
sprawę. Skarżący otrzymywał skierowania do pracy, jednak w związku z niespełnieniem warunków rekrutacji nie został zatrudniony. Trudność realizacji obowiązku...

II SA/Po 699/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-14

takich warunków sprawowania urzędu sędziowskiego, które eliminują możliwość wywierania nacisków na sędziego z którejkolwiek strony, Uzasadniając swój wniosek o wyłączenie sędziego...
. podpisała się pod wyrokiem niezgodnym z prawdą, w sprawie, gdzie skarżący kwestionował zabudowę, co wskazuje na brak wnikliwości sędziego. Skarżący wskazał wreszcie...

I OSK 1324/20 - Wyrok NSA z 2020-11-18

nie spełnia warunków wynikających z art. 88j ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia, gdyż nie potwierdziła faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej uzasadniającej...
, pracowników przemysłowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w docelowym miejscu wykonywania pracy określonym jako 'cały kraj'., Pismem z 27 września...

IV SA/Gl 265/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-17

rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy, w której wskazano warunki nabycia statusu bezrobotnego., Organ I instancji skonstatował, iż w świetle zgromadzonych w sprawie...
utraciła charakter gruntów rolnych i jest on przeznaczony na cele nierolne (zabudowę mieszkalną)., Wobec opisanych powyżej aspektów sprawy strona stwierdziła...

I OSK 1243/07 - Wyrok NSA z 2008-05-28

przy tym wynika z niej, że statusu bezrobotnego - pomimo spełnienia innych wymaganych prawem warunków - nie może uzyskać osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem...
(zabudowę mieszkalną). W przekonaniu strony nieruchomość, której jest współwłaścicielem, utraciła charakter gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej) w rozumieniu art...

II SAB/Po 147/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-26

nie spełnia warunków wynikających z art. 88j ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia gdyż nie potwierdziła faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej uzasadniającej...
, pracowników budowlano-instalacyjnych, pracowników przemysłowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w docelowym miejscu wykonywania pracy...