Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

na Nieruchomości warunków zabudowy dla inwestycji 'Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych'. Decyzja w tym przedmiocie została wydana 8 stycznia...
: [...]. Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Wa 3380/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

sprzedać wyżej wymienione działki. Wnioskodawca uzyskał w gminie decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję podziałową (decyzja nr [...]2011), obie dla działki o numerze...
ewidencyjnym [...], na podstawie których działka nr [...] została podzielona na 8 mniejszych działek. Wnioskodawca nie uzyskał warunków zabudowy przypisanych do każdej działki...

I SA/Gd 146/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-19

się na ostatnim etapie postępowania. Wnioskodawca nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku...
. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu...

III SA/Wa 1414/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

planie zagospodarowania przestrzennego. Podmiot działający na zlecenie R. T. wystąpił do Wójta Gminy M. o wydanie decyzji o ustaleniu na Nieruchomości warunków zabudowy...
: [...] , [...] , [...] , [...] . Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II FSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2016-01-13

postępowania. Skarżący nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego ze względu...
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem skarżącego, jeżeli ww. działki spełniają...

I SA/Bk 889/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-13

: węzeł Ł. Południe (z węzłem) ..., podziału nieruchomości i wywłaszczenia działek rolnych., W 2016 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy...
gminnej, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10m3 , przyłącza energetycznego., Na działce [...] Skarżący ustalił warunki zabudowy...

I SA/Sz 458/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-23

formalności związanych z tym etapem dokonali samodzielnie, bez udziału pośredników, czy doradców. Na obszar otrzymali decyzję o warunkach zabudowy w 2019 r. W wyniku podziału...
do każdej nieruchomości rolnej). Wnioskodawca uzyskał w 2019 r. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

I SA/Po 276/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-13

[...] Burmistrz K. ustalił dla niej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego z garażem oraz określił, że istnieje możliwość podziału przedmiotowego terenu na działki...
gruntu. W związku z brakiem na tym obszarze planu przestrzennego zagospodarowania, występowała jedynie o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego z garażem...

I SA/Sz 212/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

zabudowy zagrodowej. Dla tego terenu nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy., Wnioskodawca zamierza sprzedać w 2011 r. prawo własności ww. gruntu...
gruntu rolnego, dla którego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań...

III SA/Wa 317/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-22

ponieważ Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zgodnie z Decyzją o Warunkach Zabudowy, wobec czego umowa sprzedaży Nieruchomości jest opodatkowana podatkiem...
od towarów i usług'., Przedmiotowy zapis (§ 2.1. pkt 5 Umowy z 2021 r.) odwołuje się do Decyzji o Warunkach Zabudowy nr [...] wydanej [...] maja 2011 r. na rzecz Pani M.R....
1   Następne >   +2   +5   +10   100