Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 898/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-13

warunków zabudowy odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2004 r. skarżąca Spółka wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy K. o ustalenie warunków zagospodarowania...
i zabudowy terenu dla inwestycji budowlanej polegającej na realizacji budynków mieszkalnych - wielorodzinnych., Wobec braku reakcji ze strony Burmistrza, w dniu 21 marca 2005...

II OZ 438/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi E. P. na decyzję Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 6 września 2004 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n...
, nawet przy poczynionych oszczędnościach w wydatkach. Sąd orzeka o zasadności przyznania prawa pomocy na podstawie danych wykazanych we wniosku, zatem warunkiem przyznania prawa...

II SA/Bd 491/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-26

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianę sposobu użytkowania budynku letniskowego., Z rozstrzygnięciem organu nie zgodził się zainteresowany i wniósł odwołanie...
od decyzji podkreślając, że w analizie warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu sporządzonego przez urbanistę...

IV SA/Wa 192/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-16

administracyjnych, co prawda na gruncie postępowań o ustalenie warunków zabudowy terenu, stanęło na stanowisku, że w pewnych szczególnych sytuacjach członek spółdzielni...

IV SA/Wa 2306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

i faktyczne. W rozpoznawanej zaś sprawie poczynione przez organy ustalenia doprowadziły do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji...

IV SA/Po 218/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku takich planów - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków...

II SA/Wr 24/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

po uzyskaniu decyzji pozytywnej i przykładowo uznają decyzję o warunkach zabudowy za nadającą uprawnienie osobiste, co wyklucza następstwo (wyrok II SA/Po 703/15)., Z kolei...

IV SA/Po 1014/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-19

lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; (7) ewidencji...
miejscowości i obiektów fizjograficznych, 'osada' oznacza niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną...

IV SA/Wa 575/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

o warunkach zabudowy). Wspomniany sposób wykładni nazywany jest również zasadą współmierności, miarkowania, adekwatności oraz ograniczania nadmiernej ingerencji (zob. np. P...

IV SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

przez organy ustalenia doprowadziły do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji., Z tych względów, oceniając zaskarżone postanowienie...
1   Następne >   +2   4