Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

Gminy K. zobowiązał się do czasu uchwalenia planu miejscowego dla wsi K., że nie będzie wydawał żadnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
. Wójt Gminy K., wbrew powyższym ustaleniom, wydał sprzeczną z prawem decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II OSK 1887/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

' W razie braku planu miejscowego w przypadku, gdy wydawane są decyzje o warunkach zabudowy 'odpowiednie stosowanie' przepisów art. 36 i 37 prowadzi do wyłączenia...
, do ustalania wysokości stawek procentowych opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i nie jest także uprawniony...

II SA/Bk 585/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-12-04

, § 40, § 50)., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że plan miejscowy jest optymalną formułą określania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwalającą...
w przeciwieństwie do decyzji o warunkach zabudowy która określa warunki zabudowy jedynie w odniesieniu do obszaru objętego wnioskiem inwestora. Nadto podniesiono, że tylko miejscowy...

II SA/Ol 351/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-07-03

o warunkach zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w której ustaliła stawkę procentową jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości...
o warunkach zabudowy bądź decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wywołują skutki określone w art. 36 cyt. ustawy, to przepisy art. 58 ust. 2...

II SA/Po 2465/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-12

na budowę obiektu usługowo-handlowo-biurowego na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z [...] listopada 2002 r., Przedstawione...
przez Burmistrza analizy nie spełniają wymogów powołanego przepisu, gdyż nie uwzględniają i nie ustosunkowują się do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

IV SA/Wa 1009/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-02

indywidualnych ustalenia warunków zabudowy dokonuje wójt, burmistrz, prezydent w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art.60 ust.1 ustawy o planowaniu...
, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania...

II OSK 319/19 - Wyrok NSA z 2019-03-13

o warunkach zabudowy nie przesądza o konieczności uwzględnienia ich treści w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wręcz przeciwnie, art. 65 u.p.z.p....
stanowi, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

, ze zm.) uchwaliła stawki procentowe opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
o warunkach zabudowy) wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 (wzrost albo obniżenie wartości nieruchomości), przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio...

II SA/Gl 576/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-26

, iż ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu (z wyłączeniem terenów...
zamkniętych) następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,, a w przypadku braku planu w drodze decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji...

II SA/Go 1116/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

samoistnej podstawy prawnej do podjęcia odrębnej uchwały w celu szczegółowego określenia przez radę gminy zasad warunków zabudowy nieruchomości - rozmieszczenia turbin...
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Według zaś ust. 2 tego przepisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   56