Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1615/14 - Wyrok NSA z 2016-02-25

do wniosku decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy O. z dnia [...] maja 2013 r. znak: [...] nie została uzgodniona ze Starostą na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6...
dla przedmiotowej sprawy pozostaje kwestia dotycząca braku uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ze Starostą w oparciu o treść art. 53 ust. 4 pkt 6 w zw...

II SA/Łd 516/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-28

odmowy uzgodnienia pod względem ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji 1. oddala skargę; 2. zwraca z funduszu Skarbu Państwa...
2020 r. do Starosty Powiatu [...] o uzgodnienie warunków zabudowy, pod względem ochrony gruntów rolnych dla inwestycji zlokalizowanej na terenie gminy G., w obrębie...

I OSK 1092/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

, że do przedmiotowego wniosku strona przedłożyła m.in. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy z [...] listopada 2009 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] listopada 2009 r...
.) Burmistrza Miasta [...] (dalej Burmistrz) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie części...

I OSK 1494/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

objętych wnioskiem., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że do przedmiotowego wniosku wnioskodawcy przedłożyli m.in. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy z dnia...
[...] listopada 2009 r., wydaną przez Burmistrza Miasta P. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie...

II SA/Kr 814/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-20

kwietnia 2022 r. znak SKO.ZP/415/95/2022 w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z przepisami o ochronie gruntów...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zgodności z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, warunków zabudowy dla objętego wnioskiem Ł. B...

II OSK 1301/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie organ wyjaśnił, że badanie przeznaczenia gruntu leśnego w planie miejscowym, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 r. odbywać...
się może w ramach postępowania uzgadniającego projekt decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

II SA/Łd 2/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-04

nr 89/1 obręb 13 w B.. W uzasadnieniu tejże decyzji podniesiono, że w związku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy, pismem z dnia 2 lutego 2004 roku wezwano B. H...
sprawy dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., Urząd Miasta B. wydał dnia [...] decyzję znak: [...] odmawiającą wydania warunków...

IV SA/Wa 757/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

RDLP odmówił wyrażenia zgody na przedmiotowe wyłączenie, z uwagi na fakt, że Strona przedłożyła decyzję Nr [...] Prezydenta Miasta [...] o warunkach zabudowy z dnia...
do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta [...] dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...] grudnia 2003 r., Postanowieniem z [...] grudnia 2017 r...

IV SA/Wa 756/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

W. o warunkach zabudowy z dnia [...] grudnia 2003 r., wydaną w trybie art. 40 ust 1 i 3, art. 42 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta W. dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...]grudnia 2003 r., Postanowieniem...

IV SA/Wa 758/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

przedmiotowe postępowanie do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta W. dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...] grudnia 2003 r., Postanowieniem...
2018 r., poinformował, że działka oznaczona numerem [...], z obrębu [...], położona w W. [...]:, - nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   80