Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

decyzji o warunkach zabudowy z 2009 r. i taką zmianę otrzymała., Starosta [...] pismem z dnia [...] lipca 2017 r. wystąpił do Gminy [...] o udostępnienie wydanej na działkę...
nr [...] położonej w [...] kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej po dniu [...].04.2009 r. za nr [...]. Jednocześnie odrębnym pismem z dnia...

I OSK 1704/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

. w dniu [...] maja 2009 r. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...
tej ustawy. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Ke 566/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-18

przestrzennego na obszarze przeznaczonym w planie na cele rolne, czy może na dany obszar brak jest planu i czy była wydawana decyzja o warunkach zabudowy;, 2. w wykazie...
rolny, a z informacji otrzymanych od właściciela nieruchomości wynika, iż nie została wydana dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto narzucenie przez organ...

IV SA/Wa 1201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia...
o warunkach zabudowy dotyczącego inwestycji, wnioskowanej przez K. N. i S. S. polegającej na budowie reklamy świetlnej na działce nr [...] położonej przy drodze krajowej...

IV SA/Wa 557/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu...
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynika...

II SA/Wr 291/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-19

, decyzję Wójta Gminy D. 'o warunkach zabudowy' z dnia [...] oraz 'zdjęcia budynku gospodarczego w formie cyfrowej na CD'., Przywołane pismo zostało potraktowane przez Starostę...
Starosta O. zwrócił się do Wójta Gminy D. z prośbą o przesłanie potwierdzonej kserokopii ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] oraz udzielenie informacji...

II SA/Wr 738/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

z zapytaniem do gminy o występowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy'., Po przeprowadzeniu...
działek ewidencyjnych nr [...];, 5. Decyzji o warunkach zabudowy nr [...] Wójta Gminy P. z dnia [...] r. znak [...], w której wskazano, że ustalono 'warunki zabudowy...

II SA/Bd 661/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

. ustalającej sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy. Z treści tych decyzji wynika zaś, że dla działki nr [...] oraz działek po podziale obowiązująca pozostaje funkcja...
jest zaś jakichkolwiek informacji o budowie budynków w ramach zabudowy zagrodowej (siedliskowej). Starosta podkreślił przy tym, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Rz 725/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-09

z dnia [...].12.2003 r., Nr [...] Burmistrz Miasta ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi obwodowej...
się na jego zgodność z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy., Powyższe postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaskarżył L. D., sprzeciwiając się realizacji...

II SA/Sz 598/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-31

Miasta z dnia [...] r. Nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla działki nr [...] ., Od powyższej decyzji pismem z dnia [...] r. odwołanie złożyło Przedsiębiorstwo...
'Lz - PsIV' zajmującego część działki nr [...] została wykonana przez klasyfikatora Z.W. Na tę część działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   51