Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

do drogi publicznej. W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania...
do akt sprawy orzeczeń w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z decyzją Prezydenta miasta W. nr [...] z dnia...

I SA/Wa 659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

2005 r. przy założeniu, że ma wymagany przepisami prawa dostęp do drogi publicznej. Natomiast w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej...
decyzji o podziale nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, a na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy już tego dostępu nie posiada pomimo, że jej stan...

II OSK 619/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

nr ... nie można wyprowadzić z odmowy ustalenia warunków zabudowy, skoro wskazuje się w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2011 r. II OSK 1163/07...
, że w tej wersji rozwiązania komunikacyjnego zasadnie odmówiono ustalenia warunków zabudowy, co nie wyłącza dopuszczalności ustalenia przy ujęciu innego rozwiązania., W skardze...

I SA/Wa 1160/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji RP stanowią podstawę ustroju rolnego w Polsce, oraz tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału...
oraz tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Minister wskazał, że w przedmiotowej sprawie...

I SA/Wa 1862/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

warunkom określonym w art. 1 ust. 1, jeżeli są niezbędne do wykonywania celów religijnych. Stroną zatem postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia...
nr [...] (...) nie stanowił zwartego kompleksu z budynkiem klasztoru lecz był budynkiem w zabudowie zwartej z innymi budynkami usytuowanymi przy ul. [...] (...) natomiast...

I SAB/Wa 567/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

. Komisja Regulacyjna na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania zobowiązała Starostę [...] do nadesłania dokumentacji dotyczącej użytkowania wieczystego i warunków...
historyczną część [...]. Przedstawione dokumenty wskazywały na istnienie możliwości, że działka upamiętniona pomnikiem zawiera [...], natomiast skarżąca planuje zabudowę...

I SA/Wa 33/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

znajduje się obiekt sakralny. Brak jakiejkolwiek zabudowy nie pozwala przyjąć, że znajduje się na niej budynek towarzyszący obiektowi sakralnemu. Stwierdził...
Administracyjnego z 22 lutego 2017 r. dopuścił przeprowadzenie wszystkich zgłoszonych przez strony dowodów, pod warunkiem, że przeprowadzenie tych dowodów zostanie przeprowadzone...