Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 190/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

dotyczących warunków zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz o wprowadzenie zmian w tych decyzjach w zakresie odprowadzania ścieków...
warunki zabudowy., Natomiast w odniesieniu do transakcji zamiany nieruchomości położonej w [...] na nieruchomość położoną w [...], uwzględniając zeznania strony postępowania...

I FSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

na Nieruchomości warunków zabudowy dla inwestycji 'Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych'. Decyzja w tym przedmiocie została wydana 8 stycznia...
: [...]. Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Wa 3380/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

sprzedać wyżej wymienione działki. Wnioskodawca uzyskał w gminie decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję podziałową (decyzja nr [...]2011), obie dla działki o numerze...
ewidencyjnym [...], na podstawie których działka nr [...] została podzielona na 8 mniejszych działek. Wnioskodawca nie uzyskał warunków zabudowy przypisanych do każdej działki...

III SA/Wa 3011/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, które uznał za mało precyzyjne lub stwarzające sugestię pewnych działań. Zarzucił, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu...
też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem do dokonania podziału nieruchomości w sytuacji braku miejscowego planu...

III SA/Wa 3010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wyjaśniła...
dlaczego dokonano scalenia prawnego czterech działek rolnych. Wskazała też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem...

I FSK 1727/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie przy kolejnych...
, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie podziałów geodezyjnych, przeczyło tej idei...

I FSK 1726/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

, podejmowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie...
i sprzedaży działek gruntu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie...

I SA/Gd 146/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-19

się na ostatnim etapie postępowania. Wnioskodawca nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku...
. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu...

I SA/Go 779/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

w której jest ona położona, musi wydać decyzję o warunkach zabudowy na terenach rolnych. Jest to możliwe w przypadku, gdy spełnione są przesłanki o których mowa w art.61 ustawy z 27...
okolicznościach prawnych budowane są nowe domy - można spodziewać się wydania przez wójta gminy decyzji o warunkach zabudowy., Po jej uzyskaniu Skarżący wystąpią o wydanie...

I FSK 1593/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

r.), a ponadto nie było w stosunku do niej wydanej ważnej decyzji o warunkach zabudowy, gdyż decyzja w tym przedmiocie z dnia 20 lutego 2008 r, wydana na wniosek U. sp...
przez kupującą spółkę, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., ostatecznej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100