Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

tę nabył 20 czerwca 2011r. od P. L., któremu najpierw decyzją z dnia 19 lipca 2005r. Wójt Gminy ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
obiektu, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że decyzja o warunkach zabudowy jest promesą, przyrzeczeniem publicznym uzyskania pozwolenia na budowę...

II OSK 1502/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

., której dotyczy wskazany zakaz. Działkę tę nabył [...] czerwca 2011 r. od P. L., któremu najpierw decyzją z dnia [...] lipca 2005 r. Wójt Gminy Ś. ustalił warunki zabudowy...
zabudowy w 2005 r., a więc zanim zaczął obowiązywać omawiany zakaz nie ma znaczenia dla legalności zaskarżonego rozporządzenia. Ponadto sama decyzja o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 1390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

o warunkach zabudowy (z dnia [...] listopada 2006 r.),, - na realizację części osiedla Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę i realizacja pierwszego etapu...
warunków zabudowy bądź wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę) należy stwierdzić, iż nie zawarcie regulacji w tym zakresie nie może być kwalifikowane jako naruszenie...

II SA/Ol 743/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-25

'[...]' o wydanie warunków zabudowy dla działki nr '[...]' (stanowiącej jego własność) celem zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z uwagi na zlokalizowanie...
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. nr 198, poz. 3104) projekt warunków zabudowy podlegał uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem...

II SA/Ol 960/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-11

warunków zabudowy terenu w obrębie '[...]' dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie domu mieszkalnego na działce nr '[...]', o które wnioskowali D. i M. B...
.. Wojewódzki Konserwator Przyrody działający z upoważnienia Wojewody postanowieniem znak: '[...]' z dnia '[...]' odmówił uzgodnienia warunków zabudowy dla wnioskowanej...

II OSK 1718/18 - Wyrok NSA z 2019-07-17

. poz. 1369 ze zm.), dalej jako p.p.s.a., bowiem skarżący wykazał naruszenie interesu prawnego poprzez odmowę ustalenia przez właściwy organ warunków zabudowy dla działki...
., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, iż na skutek odmowy ustalenia przez właściwy organ warunków zabudowy dla działki [...] w m. P., gm. C. naruszony został interes...

II OSK 76/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

prawnego wiążą z tym, że są właścicielami nieruchomości objętych planem, a zmiana § 24 uchwały powoduje zmianę warunków zabudowy terenów sąsiadujących...
) poprzez ustalenie innych warunków zabudowy tego terenu. Zmiana ta dopuszcza zwiększenie liczby kondygnacji oraz wysokości zabudowy, co spowoduje według stron, negatywne...

II OSK 1749/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub - w przypadku braku takiego planu - na zasadach określonych w warunkach zabudowy. Dalej zarzucono...
te mają zostać określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy, a więc to treść wskazanych aktów determinuje zaistnienie...

II OSK 1346/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

ograniczonego użytkowania prawa do zabudowy mieszkaniowej danej nieruchomości. Jak podkreślił organ, warunki zabudowy zostaną dopiero określone w miejscowym planie...
zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy., W kwestii zarzutu, że zmiana rozporządzenia nr 50, rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 64 z dnia 17 grudnia 2007 r...

II OSK 471/09 - Wyrok NSA z 2009-07-13

w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, iż realizacja zamierzonej przez skarżącą inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego...
domu jednorodzinnego, pomimo że przeznaczenie działki nr [...] na cele zabudowy jednorodzinnej zostało ustalone prawomocną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   7