Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 389/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-19

. Sporządzony został operat wodno-prawny, a w styczniu 2005 r. odwołujący się złożyli wniosek o warunki zabudowy w celu późniejszego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Decyzja...
o warunkach zabudowy nie została jeszcze wydana., Dnia [...] listopada 2005 r. przeprowadzona została przez Starostę Powiatowego kolejna kontrola na nieruchomości D. i E. L...

II SA/Bd 284/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-17

jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wtedy, gdy dla danego terenu nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem skarżącego...
i warunków zabudowy ternu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym w rozpoznawanej sprawie nie chodzi o wydanie decyzji...

III SA/Łd 1074/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-08

, naruszony będzie jego interes, gdyż posiada decyzję Wójta Gminy T. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zamierza rozpocząć budowę budynku...
jednorodzinnego zgodnie z warunkami zabudowy wydanymi w 2006 r., tj. przed wydaniem koncesji. Sąd wskazał, że przy ponownym rozpatrywaniu wniosku D.K. o wznowienie postępowania...

II SA/Ol 323/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

te są bezwzględnie wiążące i to, że dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie mogło być podstawą uzgodnienia. Z uwagi na brak planu...
się jedynie na to, że skarżący w listopadzie 2007 r. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie żwirowni., Analizując treść skargi nie do końca można zrozumieć...

III SA/Łd 1047/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-08

. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zamierza rozpocząć budowę budynku jednorodzinnego., Postanowieniem z dnia 27 lipca 2011 r. Starosta T. odmówił...
do korzystania z nieruchomości poprzez realizację budowy domu jednorodzinnego, zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Dopiero po wyjaśnieniu tych okoliczności organ...

II SA/Bd 56/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-10

dla danego terenu przepisami prawa planistycznego podobnie jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wtedy, gdy dla danego terenu nie został...
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

Burmistrz B.: pozytywne opinie do projektów robót geologicznych; pozytywne opinie do Planu Ruchu Zakładu Górniczego; wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu...
i dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r...

VI SA/Wa 1429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

kurników. Mianowicie organ wyjaśnił, że przedłożona przez stronę decyzja Wójta Gminy G. z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] o warunkach zabudowy, a także decyzja Starosty...
2007r. nr [...] o warunkach zabudowy ustala warunki zabudowy dla budowy dwóch nowych kurników na 80 000 sztuk kurcząt każdy. Przy czym wskazał, że również i w tej decyzji...

II GSK 372/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

. złożyli wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dotyczący wykonywania stawów hodowli ryb, nie posiadając jednakże pozwolenia wodno...
zabudowy dla budowy stawów rybnych oraz fakt uzyskania w dniu [...] listopada 2005 r. decyzji o warunkach zabudowy, nie legalizuje, zdaniem Sądu, wcześniejszego wydobycia...

II GSK 703/10 - Wyrok NSA z 2010-10-07

kierować się obowiązującymi dla danego terenu przepisami prawa planistycznego podobnie jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wtedy...
, zgodnie z którym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15