Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 364/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-26

stwierdził, że jakkolwiek strona przedstawiła decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do działki nr ..., to decyzja odnosi się tylko do części tej działki, a nie całej...
powierzchni i należy domniemywać, że grunt nie objęty decyzją o warunkach zabudowy nie będzie wykorzystywany zgodnie z jego rolniczym charakterem., W związku z powyższym...

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

nie miał podstaw do tego, by zajmować stanowisko w sprawie, gdyż nieruchomość utraciła charakter rolny w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
spółka podniosła, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoływała argument, że zbywca nieruchomości ubiega się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 2406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

w przedmiotowej sprawie., Ponadto wskazano, że - jak wynika z decyzji z [...] maja 2013 r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy m. in. dla przedmiotowej nieruchomości - teren...
już gruncie przy wykorzystaniu już istniejących zabudowań., Spółka podkreśliła, że do wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych załączyła kopię decyzji o warunkach zabudowy...

V SA/Wa 2979/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-19

o warunkach zabudowy tych gruntów mimo wcześniejszego wniosku zainteresowanych tym osób fizycznych., Wszystkie te okoliczności zostały podniesione w uzasadnieniu...
zajmuje się wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, działalnością w zakresie [...]. Chce nabyć grunt na centrum handlowo-usługowe. Nie otrzymała decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje dla inwestora skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie z dniem doręczenia tej decyzji stronie...
pierwszej instancji, w tym także decyzji o warunkach zabudowy, w sytuacji, gdy najczęściej strony będące adresatami tej decyzji mają rozbieżne interesy w kwestii...

V SA/Wa 2738/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

nieruchomości przez spółkę. Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i nie złożyła żadnej oferty biznesowej., Ponadto podkreślił, iż wnioskująca spółka...
o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu, gdyż nie ma pewności, czy nabędzie tę działkę, dlatego też i nie zgłaszała go gminy żadnych wiążących...

V SA/Wa 696/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-07

i jak dotąd inwestorzy nie mieli problemów z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę. Teren objęty wnioskiem oznaczony...
ustawie warunków. W świetle powyższego nabycie gruntów rolnych przez wnioskodawcę byłoby sprzeczne z interesem rolnictwa., Od powyższego rozstrzygnięcia strona wystąpiła...

V SA/Wa 2920/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-23

również wydana, dla przedmiotowych działek, decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby przeznaczenie przedmiotowego gruntu., Dalej organ wskazał, iż zgodnie z wypisem...
nabywanej nieruchomości rolnej. Spółka E. nie spełnia tych warunków, a zatem nabycie przez wnioskodawcę przedmiotowego gruntu rolnego byłaby, w ocenie organu, sprzeczne...

II OSK 510/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanych terenów zasadnicze znaczenie ma charakter gruntu określony...
i zamieszkały na terenie gminy, na której położona jest chociaż część nabywanej nieruchomości rolnej. Skarżąca nie spełnia tych warunków, zatem nabycie przez nią gruntów...

V SA/Wa 3039/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

, jak i decyzji o warunkach zabudowy). Z uwagi na powyższe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa nie znalazł podstaw do zmiany stanowiska., W skardze do Wojewódzkiego...
zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działki te zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową., Dokument zatytułowany 'Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków...
1   Następne >   +2   4