Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA/Go 1116/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

samoistnej podstawy prawnej do podjęcia odrębnej uchwały w celu szczegółowego określenia przez radę gminy zasad warunków zabudowy nieruchomości - rozmieszczenia turbin...
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Według zaś ust. 2 tego przepisu...

II SA/Rz 807/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-12

przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przez Wójta Gminy [...] przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Spółka...
w tym przedmiocie jest w toku), czy przez Wójta tej Gminy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. W ocenie Spółki, skoro więc zaskarżona uchwała...

VI SAB/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

P. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] lipca 1997 r. oraz zaświadczenie z banku o posiadaniu na koncie wskazanej kwoty., Następnie, kolejnym...
wykonywanie działalności;, 4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54;, 5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy...

II SA/Bk 1009/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

ograniczenia w zakresie sytuowania turbin wiatrowych w wydawanych decyzjach: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy o ustaleniu...
dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia...

II SA/Bd 1183/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 660 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. [...]/3 położonej...
dla inwestycji polegającej na budowie linii średniego napięcia SN-15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr [...]/3 i [...]/1 w miejscowości S., - gmina R. warunki...

IV SA/Po 701/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-04

prawa, np. wprowadzając bezprawne ograniczenia w zakresie sytuowania turbin wiatrowych w wydawanych decyzjach: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji...
, jak: określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabudowy, czy udzielenie pozwolenia na budowę., Godzi się w tym miejscu podkreślić...

VI SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

w art. 54;, 5. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki...
o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania'., Ustawodawca dokonując...

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego., Zdaniem sądu warunki formalne...
, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Podkreślić jednak trzeba, że prawo do zabudowy...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-26

i krajobrazu kulturowego; warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. W konsekwencji podstawy prawne...
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu...