Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 2203/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15

1) Adresatowi decyzji o warunkach zabudowy (art.60 u.plan.zagos.przestrz.) przysługuje legitymacja do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
prawnego adresata decyzji o warunkach zabudowy jest dopuszczalne (art.65 ust.1 pkt 2 u.plan.zagos.przestrz.) i nie skutkuje uwzględnieniem skargi na ten plan, wniesionej...

II SA/Kr 1498/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-27

z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia 10 listopada 2010 r. (znak: [...]) wydaną przez Wójta Gminy Tarnów i przeniesioną na nowego...
o warunkach zabudowy, a w konsekwencji z pominięciem decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 20 maja 2013 r. wydanej przez Starostę Tarnowskiego (znak...

IV SA/Wa 2196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołania E,C, od decyzji Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia 25 kwietnia 2017r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...
[...] o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji., Pismem z dnia 19 stycznia 2017r. organ pierwszej instancji wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku, które wpłynęło...

II OSK 3272/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

miejscowego istniejącego stanu zagospodarowania działki nr [...], tj. wydanej decyzji z [...] września 2018 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu...
nr [...] nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, dlatego organ nie miał obowiązku respektowania ustaleń wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero w styczniu 2019 r...

II SA/Bk 371/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-25

o warunkach zabudowy z dnia [...] grudnia 2010 r. potwierdził jego prawo do takiej zabudowy. W związku z wejściem w życie planu decyzja ta wygasła, co zostało stwierdzone...
mu prawo własności, ponieważ zakazuje zabudowy jego działki w sposób w jaki chce a jaki Prezydent zdefiniował w decyzji o warunkach zabudowy. Poczucie naruszenia...

IV SA/Po 1250/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

) zmieniono linie zabudowy w stosunku do linii zabudowy wynikającej z warunków zabudowy (6 m od rowu melioracyjnego) do różnych odległości, a mianowicie 20.5 m, 12 m...
nie tylko z zapisami wydanych dla tego terenu warunków zabudowy, ale także z projektem planu. Pomimo istotnych różnic pomiędzy projektem planu a planem wprowadzono zmiany...

II OSK 289/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

. Prezydent Miasta Białegostoku decyzją o warunkach zabudowy z dnia [...] grudnia 2010 r. potwierdził jego prawo do takiej zabudowy. W związku z wejściem w życie planu...
o warunkach zabudowy. Poczucie naruszenia bezpośredniego interesu prawnego jest tym większe, że po drugiej stronie ul. K.- na obszarze 1MW, U (§ 32 planu) - zabudowa...

II SA/Op 203/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-09-28

zapoznani z treścią (ważnej przez okres dwóch lat) decyzji z dnia 17 grudnia 2003 r., nr [...] o warunkach zabudowy działek, w tym także działki o nr A. Podali, iż powyższa...
i wniosków związanych ze zmianą przywołanej wyżej decyzji o warunkach zabudowy, wiele razy przedstawiali 'nieco' inne parametry i kubaturę planowanej inwestycji, chcąc...

II SA/Wr 911/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-21

r. oraz z decyzją Nr [...] Prezydenta W. z dnia 23 listopada 2004 r. o warunkach zabudowy przy ul. M. [...] we W.. Podniosła, że zgodnie z aktualnie obowiązującym planem...
września 2003 roku skarżąca nie wniosła protestu do projektu planu miejscowego. Decyzja w sprawie warunków zabudowy została wydana 23 listopada 2004 roku czyli po ww. etapie...

II SA/Gd 466/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-23

przedstawiła organom gminy we wniosku o wydanie warunków zabudowy zgodne ze studium plany zabudowy swojej nieruchomości, co skutkowało najpierw wykorzystaniem przez organy gminy...
przestrzennego oraz procedury uzyskiwania warunków zabudowy wobec złożonych przez skarżącą za pośrednictwem architekta wniosków, w taki sposób aby skarżąca nie mogła uzyskać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100