Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 1594/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) dalej: u.p.z.p., oraz art. 104 k.p.a. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji na wniosek S. C., polegającej na budowie budynku...
na zgodność projektu z warunkami zabudowy uzyskanymi dla ww. inwestycji decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [...] r. Podniósł ponadto, że Stołeczny...

I SA/Wa 645/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-08

roku, nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania inwestycji postanawia umorzyć postępowanie sądowe. I SA/Wa 645/04, UZASADNIENIE, Minister Kultury...
Zabytków w K. z dnia [...] marca 2003 r., nr [...], uzasadniające decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr ewid. [...] w B. przy ul...

VII SA/Wa 547/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

[...] lutego 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Przedmiotem skargi A. S. (dalej: 'skarżący...
decyzji o warunkach zabudowy w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., Wnioskiem z dnia 6 marca 2020 r. Prezydent Miasta T. przedłożył [...] Wojewódzkiemu...

VII SA/Wa 932/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie na cele mieszkalne kamienicy frontowej oraz jej oficyny, położonych na działce ewidencyjnej...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p. określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji...

VII SA/Wa 792/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

przebiegu postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości Skarżącego, w tym przyczyn wieloletniego odmawiania ustalenia tych warunków zabudowy Skarżącemu...
od Skarżącego) decyzją Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] września 2019 r. nr [...], znak sprawy: [...] ustalono warunki zabudowy dla ww. nieruchomości i decyzja ta stała...

VII SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

- warunków zabudowy. Jednocześnie sprecyzował jednoznacznie negatywną opinię na temat proponowanego zamierzenia, traktując ją jako zalecenia konserwatorskie., W dniu...
[...]września 2010r. [...]Wojewódzki Konserwator Zabytków w [...]otrzymał z Urzędu Miasta w [...]projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie...

VII SA/Wa 1304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Minister wskazał, że decyzją z [...] marca 2016 r. nr [...], sygn. [...], Prezydent [...], ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji przestrzeni...
czynnego udziału w postępowaniu wszystkim jego stronom, odniesienia się do ustaleń decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji oraz opinii wydawanych wcześniej w sprawie...

I SA/Wa 414/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-24

o odmowie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem z dnia [...] stycznia 2007 r., nr [...] utrzymał w mocy...
postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. z dnia [...] maja 2006 r., nr [...] o uzgodnieniu projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...

VII SA/Wa 1444/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

ust. 4 u.p.z.p. decyzję o warunkach zabudowy, wydaje się po uzgodnieniu z Dyrektorem Parku. Z art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. wynika, że każdy ma prawo w granicach określonych...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich., W art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody...

I SA/Wa 429/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-22

[...] grudnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie opinii dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza...
. na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w L. z dnia [...] października 2003 r. uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   81