Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 524/07 - Wyrok NSA z 2008-03-31

na wniosek I. i H. K. postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego, wskazując...
o ustalenie warunków zabudowy., W ocenie organu odwoławczego postanowienie organu I instancji z dnia 16 sierpnia 2006 r. wydane zostało zgodnie z treścią art. 66 § 1 i 2 kpa...

II SA/Ke 599/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego skarżący w dniu 24.07.2006r. złożył pismo. W piśmie tym, podnoszone...
postępowania o ustalenie warunków zabudowy., W ocenie organu odwoławczego postanowienie organu I instancji z dnia [...] wydane zostało zgodnie z treścią art. 66 § 1 i 2 k.p.a....

VII SA/Wa 1079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-15

wcześniej wydanej decyzji o warunkach zabudowy, zwłaszcza co do maksymalnej wysokości zabudowy;, 4. art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2 u.p.z.p....
. z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 u.p.z.p. poprzez nieuwzględnienie decyzji Burmistrza Miasta [...]z [...]sierpnia 2018 r. o warunkach zabudowy, ustalającej...

II SA/Sz 931/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-10

o warunkach zabudowy Wójta Gminy M. dotyczącą budowy budynku usługowego na działce nr [...] , w obrębie M., gm. M.. Przedmiotowa decyzja uwzględnia usytuowanie budynku...
mi prawa strony) pozwoliło temu samemu organowi wydać decyzję o warunkach zabudowy (w którym to postępowaniu bezspornie przysługują mu prawa strony). Zdaniem skarżącego...

II SAB/Rz 46/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-14

spawy podziału działek nastąpiła z przyczyn niezależnych od organu prowadzącego postępowanie, a spowodowana została brakiem ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy...
w sprawie warunków zabudowy na działkach 394, 388/3, 388/5 i 388/6 prowadzone było na wniosek J. Ż. i jego dzieci J. Ż. i J. Ż., Wójt podał również, że J. Ż. był wielokrotnie...

II SAB/Bk 57/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-11

warunków zabudowy p o s t a n a w i a - odrzucić skargę.- J. B. złożył skargę na bezczynność Prezydenta Miasta B. w związku z, jak to określił, 'niezałatwioną od 1996 r...
. sprawą wydania jego działce pozwolenia na kapitalną przebudowę wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania oraz później wydania warunków zabudowy'. W uzasadnieniu skargi...

II SAB/Rz 121/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-04

[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. zobowiązuje Wójta Gminy [...] do załatwienia sprawy wszczętej na podstawie wniosku...
skarżącego z dnia 14 marca 2016 roku o ustalenie warunków zabudowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia temu organowi akt sprawy wraz odpisem prawomocnego wyroku; II. stwierdza...

II SO/Bd 13/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...]w przedmiocie warunków zabudowy., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału A. F. został wezwany do uzupełnienia...
, która dotyczyła decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2011 r. nr [...]w przedmiocie warunków zabudowy., Skarżący zarzucił Sędziom brak...

III SA/Kr 1843/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-11

o ustalenie warunków zabudowy., Akt ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Prezydent Miasta Krakowa prowadził postępowanie w sprawie...
ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. [...] w K. Na potrzeby tego postępowania, Sąd Rejonowy [...] w K. postanowieniem z 14.03. 2018 r. (sygn. akt...

III SA/Kr 1844/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-11

o ustalenie warunków zabudowy., Akt ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Prezydent Miasta Krakowa prowadził postępowanie w sprawie...
ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. [...] w K. Na potrzeby tego postępowania, Sąd Rejonowy [...] w K. postanowieniem z 14.03.2018 r. (sygn. akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   22