Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Łd 748/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-14

tym poinformowali o złożeniu wniosku do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Następnie organ pismem z [...], znak: [...], poinformował właścicieli działek nr 22...
[...] wydał decyzję nr [...] znak: [...] o warunkach zabudowy Z. i K. Ć. dotyczącą inwestycji - przebudowy rowu i stawu, tj. urządzeń nałożonych decyzją (decyzja uprawomocniła...

II SA/Gd 417/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-06

o warunkach zabudowy., Z uwagi na niewykonanie przez zobowiązaną wskazanego obowiązku rozbiórki, w dniu 29 marca 2012 r. organ wystosował do E. Z. upomnienie z zagrożeniem...
r., sygn. akt [...], oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 28 marca 2017 r. nr [...], o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

na należącej doń działce równolegle złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który po prawie dwu latach rozpatrzono negatywnie. Na początku listopada 2010 r. Zobowiązany...
złożył ponowny wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który jest w trakcie rozpatrywania. Jednocześnie złożył On również pisemne oświadczenie, że po uzyskaniu...

II OSK 1510/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

równolegle złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który po prawie dwu latach rozpatrzono negatywnie. Na początku listopada 2010 r. złożył on ponowny wniosek o ustalenie...
warunków zabudowy, który jest w trakcie rozpatrywania. Dnia 22 października 2009 r. złożył także wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie...

II SA/Gd 433/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-04

zobowiązanym uzyskanie warunków zabudowy, a w dalszej kolejności umożliwi zalegalizowanie zaistniałej samowoli. Podkreśliła, że zobowiązani nie podejmowali czynności...
rozbiórkowych ze względu na toczącą się sprawę sądową oraz ze względu na decyzję Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2010 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy...

II SA/Ol 10/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-15

pominięcie w sprawie okoliczności związanych z wydaniem przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy nr [...] z dnia [...] r. znak [...];, - art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a....
. Podnieśli, że w dniu [...] r. Burmistrz Miasta wydał decyzję nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stałego pomostu rekreacyjnego na części...

II SA/Po 1016/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

zgromadzenia znacznych środków pieniężnych i wykwaterowania mieszkańców, informując jednocześnie że oczekuje na wydanie warunków zabudowy dla rozbudowy przedmiotowego budynku...
, rozbudowy, czy uzyskania warunków zabudowy dla inwestycji nie mają wpływu na toczące się postępowanie, będące efektem decyzji wydanej w związku z nieprawidłowym stanem...

II SA/Sz 852/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

nie odwoływała się od niego. Po otrzymaniu nakazu rozbiórki w [...] r. z uwagi na nieprzedłożenie warunków zabudowy skarżąca zrozumiała, że władze gminy popełniły błąd. W dniu...
rozpoznana zgodnie z wolą skarżącej to wówczas wystąpi ona do Burmistrza o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i tym samym nie będzie prawnych podstaw do rozbiórki...

II OSK 3267/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić wniosek Wyrokiem z dnia 7 lipca 2017 r...
. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu., Od powyższego wyroku M. M. wniósł skargę kasacyjną., W treści skargi kasacyjnej wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

II SA/Gd 123/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-18

rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie warunków zabudowy, naruszając tym samym art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Ponadto skarżący zarzucili naruszenie art. 10 k.p.a. poprzez...
dotyczącej toczącego się w odniesieniu do działki nr [..] postępowania o ustalenie warunków zabudowy. Dla oceny legalności zaskarżonego w niniejszej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   38