Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 923/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy z dnia [...] sierpnia 2001 r...
. I. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 100 złotych (stu złotych) za bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy z dnia...

VIII SA/Wa 548/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. z wniosku S. J. z dnia [...] października 2008 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy po wyroku Wojewódzkiego Sądu...
') postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Gd 799/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

warunków zabudowy oddala skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy z tytułu niewykonania wyroku...
i Wójta Gminy odmawiające ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zaplanowanej na działce skarżącej., Skargę wniesiono w następujących okolicznościach faktycznych...

IV SA/Wa 936/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

o ustaleniu warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi J. S., wyrokiem z dnia 31 maja 2012 r...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy., W piśmie z dnia 13 marca 2015 r. skarżąca, powołując się na art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Rz 1254/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-24

[...] po wyroku uchylającym decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy I. wymierza Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 3000zł / słownie: trzy tysiące złotych; II...
., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2009 r., nr [...] o odmowie ustalenia warunków zabudowy terenu na inwestycję polegającą...

II SA/Gd 115/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-06

Burmistrzowi grzywny z powodu niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 580/09 w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Wyrokiem z dnia 11 lutego 2010 r., sygn...
., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 20 maja 2009 r. o ustaleniu na rzecz I. L. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie...

IV SA/Wa 937/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Ministra Środowiska z dnia [...] września 2014 r. znak: [...]., Z akt sprawy wynika, że: 1) Wójt Gminy K. odmówił skarżącej ustalenia warunków zabudowy w związku z negatywnym...
[...] Parku Narodowego i uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy; 5) skarżąca wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r. wystąpiła do Wójta Gminy K. o zmianę decyzji odmawiającej...

II SA/Gl 638/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

niewykonania orzeczenia w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę Jak wynika z akt sprawy, Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na wniosek J. H...
., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu przy budynku mieszkalnym na warsztat o dwóch stanowiskach (elektromechaniki...

IV SA/Wa 938/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Środowiska z dnia [...] września 2014 r. znak: [...]., Z akt sprawy wynika, że: 1) Wójt Gminy K. odmówił skarżącej ustalenia warunków zabudowy w związku z negatywnym...
[...] Parku Narodowego i uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy; 5) skarżąca wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 r. wystąpiła do Wójta Gminy K. o zmianę decyzji odmawiającej...

II OSK 1903/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 2013 r. nr II SA/Gd 465/13 w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. wymierza...
U. z powodu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 września 2013 r., II SA/Gd 465/13 w przedmiocie warunków zabudowy. W uzasadnieniu Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   23