Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1230/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

pozwolenia na budowę z [...] października 2007 r. został złożony w terminie ważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy...
nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

VII SA/Wa 555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

[...] z [...] maja 2010 r., ustalającą na ich wniosek warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie odrębnych przepisów...
., pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...

II OSK 1837/15 - Wyrok NSA z 2016-03-09

z dnia [...] września 2003 r. znak: [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz...
(postanowienie NSA z dnia 18 lipca 2005 r. sygn. akt II OPS 3/05). Decyzja o warunkach zabudowy przesądza zatem o rodzaju - przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości, itd...

II OSK 2463/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

.; dalej: Prawo budowlane). Organ stwierdził, że inwestorzy pomimo obowiązku nie przedstawili decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast decyzja...
administracyjne wszczęte na wniosek skarżących w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego zjazdu indywidualnego...

IV SA/Po 667/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-15

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, decyzję Burmistrza N. nr [...] z 2 października 2012 r. (znak: [...]) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji...
działki o nr ewid. [...] w miejscowości P., gmina N. - dalej 'decyzja o warunkach zabudowy'., Postanowieniem z 14 kwietnia 2022 r. organ I instancji, działając w oparciu...

IV SA/Po 1002/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

możliwe jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (względnie...
) organ wydający ją musi zbadać, czy jest ona zgodna z wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy wnioskowany zakres zmian w decyzji...

II SA/Kr 293/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-30

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia 30 sierpnia 1999 r. znak: [...] (zmienionej decyzją nr [...] z dnia 22 listopada 2001 r., znak...
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II OSK 2489/13 - Wyrok NSA z 2015-05-08

elementów projektowych o brakującą część opisową i graficzną; 4/ nie dostosowano położenia górnych krawędzi gzymsów do wymagań decyzji o warunkach zabudowy. W odniesieniu...
[...] sierpnia 2012 r. zawiesił z urzędu postępowanie odwoławcze do czasu ostatecznego wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, którą legitymował się inwestor (decyzja Prezydenta...

II SA/Kr 3852/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-17

1. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
być traktowane jako wydane na rzecz podmiotu nie posiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności...

II OSK 445/16 - Wyrok NSA z 2017-11-27

1/ Z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wynika (...), że decyzja o warunkach zabudowy może być podstawą decyzji o pozwoleniu na budowę tylko wtedy, gdy plan...
nie obowiązuje. Jeżeli więc plan miejscowy obowiązuje, to decyzja o warunkach zabudowy nie może być podstawą decyzji o pozwoleniu na budowę, niezależnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100