Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Łd 57/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-18

Kompetencje wójta w zakresie wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...
przejąć odpowiedzialności za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy do jej wydania jest ustawowo zobowiązany inny organ. Naczelny Sąd...

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

Gminy K. zobowiązał się do czasu uchwalenia planu miejscowego dla wsi K., że nie będzie wydawał żadnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
. Wójt Gminy K., wbrew powyższym ustaleniom, wydał sprzeczną z prawem decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

, ze zm.) uchwaliła stawki procentowe opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
o warunkach zabudowy) wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 (wzrost albo obniżenie wartości nieruchomości), przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio...

IV SA/Gl 159/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-21

chodzi. Wskazał również, że pełnomocnictwa udzielone P.K. obejmowały umocowanie do uzyskania stosownych zezwoleń: decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 'niwelacja...
. o warunkach zabudowy dla inwestycji 'niwelacja terenu poprzez zasypanie zapadliska oraz rekultywacja terenu'. Z treści owej decyzji jednoznacznie wynika, iż skarżący działał...

III SA/Kr 1719/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-06

inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, jako opinii wewnętrznej (§ 3 pkt 4 lit. i Statutów),, c) uczestniczenie w komisjach:, - konkursowych wybierających dyrektorów...
, jak i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana dopiero po uzyskaniu opinii, uzgodnień oraz innych decyzji wymaganych przepisami szczególnymi...

II OSK 1709/16 - Wyrok NSA z 2016-09-20

miejscowego planu, zgodnie z art. 4 ust. 2 powołanej ustawy, określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą co do zasady wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z tego wynika, zdaniem Sądu pierwszej instancji, że przedmiot...

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, |, |następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a które zgodnie z art. 51...
przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania |, |przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60 ustawy...

III SA/Wr 811/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

, zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy...
, określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie...

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu, zgodnie z art. 4 ust. 2, określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje...
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a które zgodnie z art. 51 i 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje wójt. Zatem...

II SA/Lu 294/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-23

zagospodarowania przestrzennego gminy, ale także treść ewentualnej decyzji, wydanej w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykładnia art. 101 u.s.g....
przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które w myśl z art. 51 i 60 ustawy o planowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13