Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 571/09 - Wyrok NSA z 2010-05-06

do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie zaś do art. 14 ust. 5...
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia...

I SA/Kr 632/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-01

oraz kserokopią pierwszej strony decyzji nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. '[...]'., K. K. złożył w dniu 8 sierpnia 2018r. do WSA w Krakowie skargę...
, w szczególności przedłożona kserokopia pierwszej strony decyzji o warunkach zabudowy nr [...] w żaden sposób nie może wpływać na dokonanie ustalenia, czy na nieruchomości...

V SA/Wa 1193/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

zalesienia gruntów, przeznaczonych do tego celu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub określonych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
z dnia 28 września 1991 r. o lasach - grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy...

I SA/Gd 81/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-17

zabudowy z dnia 23 września 2021 r. w sprawie [...] adresowanego do J. H.; zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach...
. do przeprowadzenia kontroli w sprawie [...] dla W. B., adresowanego do K. H.; zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach...

III SA/Po 259/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-02

oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wezwano X do zwrotu kwoty [...] zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem., W toku...
zarządcy i właściciela budynku oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Nadto X nie wykorzystało kwoty [...] zł uzyskanej z dotacji...

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

(U-N): (...) pkt 2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (...) ppkt.4) Maksymalna wysokość zabudowy; do 15 m...
przewidzieć, ani zapobiec zmianom warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego., Jednocześnie podkreślił, że drugie wystąpienie o zmianę struktury finansowania inwestycji...

I GSK 3361/18 - Wyrok NSA z 2019-04-01

do tego celu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub określonych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję w sprawie przyznania...
, LEX nr 2475433). Mimo że przepisy p.p.s.a. nie określają warunków formalnych, jakim powinno odpowiadać uzasadnienie skargi kasacyjnej, to należy przyjąć, że ma ono...

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

, która w przypadku wystąpienia o warunki zabudowy, stanie się ziemią o przeznaczeniu budowlanym, a jej wartość wyniesie kilka milionów złotych, co pozwoli na zwrot nienależnie...
(art. 77 § 1 k.p.a.), tj. przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku wydania decyzji o przekonującej treści (art...

I SA/Rz 813/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-29

przesłanki umorzenia należności z tytułu składek. Opisywane szeroko w skardze postępowania związane z procesem uzyskiwania warunków zabudowy i dofinansowania ze środków...
Skarżącej, zarówno dotycząca warunków materialnych, jak też stanu zdrowia jej i syna, poddana została przez organ szczegółowej analizie. ZUS stwierdził, że w sprawie...

I SA/Bd 921/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

zarejestrowana w celu uczestniczenia w przetargach na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji z ramienia Urzędu Miasta...
1   Następne >   +2   +5   9