Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GSK 2004/19 - Wyrok NSA z 2021-01-05

rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę: 3...
z podatku od nieruchomości, a także zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Minister Finansów...

I SA/Op 5/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-29

Opolskiego z dnia 2 listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r. I. uchyla zaskarżoną...
Opolskie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie...

V SA/Wa 412/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

zwolnienia z podatku od nieruchomości; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Gminy [...] kwotę 15 043 zł (piętnaście tysięcy czterdzieści...
części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości., Zaskarżona decyzja została wydana...

I SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Wojewody Opolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r. I. uchyla...
Strzelce Opolskie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym...

I SA/Bd 637/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-11

[...] sierpnia 2016 r. wystawionego przez wierzyciela - Prezydenta M. B. . Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości za I i II...
udziału we współwłasności została nieprawidłowo uznana za osobę zobowiązaną do zapłaty w całości podatku od nieruchomości za 2016 r., ustalonego decyzją organu podatkowego...

I GSK 3016/18 - Wyrok NSA z 2022-06-10

na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy...
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, 18 marca 2014 r. Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu...

III SA/Gl 966/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod trzema zbiornikami wodnymi, a to: '[...]' o pow. [...] ha, '[...]' o pow. [...] ha i Zbiornik...

I SA/Gl 90/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Wojewody Śląskiego...
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością...

I SA/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-05

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2009 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością...

III SA/Gl 967/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., nr [...], w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu Sądowi., Stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100