Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 675/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-04

w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 r.(Nr : [...]) w której to wymierzył ww podatek od nieruchomości w kwocie 266 zł, za cały 2018 rok, z tytułu budynków...
się do zarzutów odwołania dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości na 2018 rok znak: [...] oraz potwierdzenia uiszczenia przez odwołujących się opłaty za zajęcie pasa...

II SA/Sz 337/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-11-13

elektryczna, woda, gaz, telefony), z okresu ostatnich trzech miesięcy,, - kopii ostatnich decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od wszystkich nieruchomości skarżącego...
. od nieruchomości położonej w N. przy ul. [...] skierowaną do P. B. na adres ul. [...] w N., kopię decyzji Wójta Gminy K. w sprawie podatku rolnego należnego od żony...

III SA/Łd 857/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-13

następujące dokumenty: decyzję nr [...], decyzję nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2015, aneks do umowy dzierżawy - złożone na rozprawie w dniu 30 września...
kosztów postępowania według norm przepisanych. Wniosła o załączenie do akt sprawy dokumentów w postaci: decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016, zawiadomienia...

II SA/Sz 185/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-13

ani córki u której mieszka, nie udokumentował dochodów córki. Nie przedłożył kopii decyzji w sprawie podatku od nieruchomości w której zamieszkuje, ani dotyczącej...
też wymienionych w wezwaniu kopii decyzji w sprawie podatku od nieruchomości w której zamieszkuje, ani w której prowadzi działalność gospodarczą. Skarżący przedłożył...

II SA/Sz 755/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-02

podatku od nieruchomości za rok [...] ., W odpowiedzi na ww. zobowiązanie wnioskodawczyni przesłała fakturę rozliczeniową VAT za prąd na kwotę [...] zł, z przewidywaną...
[...] zł netto, decyzję w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości płatnych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego za [...] rok w łącznej wysokości [...] zł...

II SA/Sz 71/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

trzech miesięcy,, -decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości,, -dowodów potwierdzających wydatki ponoszone na utrzymanie domu za okres ostatnich trzech miesięcy...
wezwanie Sądu skarżący przedłożył kserokopie: protokołu z zamknięcia dopływu instalacji gazu, nakazu płatniczego w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości...

VI SA/Wa 1260/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-15

, a dodatkowo ciąży na skarżącym obowiązek spłaty zaległości związanych z podatkiem od nieruchomości. W ocenie Sądu, natychmiastowe wyegzekwowanie nałożonej zaskarżoną...
dokumenty potwierdzające licytację komorniczą należącego do skarżącego zespołu pałacowo-parkowego oraz rozłożenie na raty przez Burmistrza [...] zaległości z tytułu podatku...

VI SA/Wa 2799/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna'., W uchwale tej NSA zajął...
jednakowoż znaczenie dla ustalenia podmiotowości podatkowej spółki cywilnej w zakresie podatku od nieruchomości ma to, że przytoczony zwrot legislacyjny nie wyczerpuje...

VII SA/Wa 590/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-21

go na jej utrzymanie. Córka się uczy. Wnioskodawca dodał, że to co mu zostaje przekazuje córce., Stałe miesięcznie wydatki gospodarstwa domowego to podatek za nieruchomość, prąd, woda...
, iż ponosi koszt podatku od nieruchomości, jednakże nie wskazał posiadania żadnej nieruchomości. Sądowi jest wiadomo z urzędu, że skarżący jest właścicielem gospodarstwa...

II SA/Po 672/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-02

jest grunt o powierzchni [...] arów, który nie przynosi dochodów, a koszty jego utrzymania to podatek od nieruchomości [...] zł rocznie. Nadto skarżący oświadczył...
[...] zł., które jak podał skarżący ponosi samodzielnie, nadto koszty żywności [...]zł. Opłaty za media i podatek od nieruchomości skarżący udokumentował kserokopiami faktur...
1   Następne >   +2   +5   +10   100