Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

: podatek od nieruchomości - 150 zł, koszty energii elektrycznej - 312 zł, opłaty za wodę, ścieki oraz odpady - 160 zł, opłatę za RTV - 70 zł, opał - 500 zł, środki czystości...
nie posiadają, od 2008 r. nie otrzymują żadnych dopłat z ARiMR. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżący wymienił podatek od nieruchomości - 140,61 zł miesięcznie, opłaty...

VI SA/Wa 2522/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

za leki, z których każda średnio obejmowała kwotę ok. 300 zł (vide faktury VAT - karty [...] akt). Ponadto skarżący opłaca podatek od nieruchomości w wysokości 358 zł...
kwartalnie (vide decyzja w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok - karta [...] akt)., Skarżący przedłożył także wyciąg ze swojego rachunku bankowego...

VI SA/Wa 563/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

w zakresie usług turystycznych, są opodatkowane:, A) podatkiem leśnym,, B) podatkiem od nieruchomości,, C) podatkiem rolnym., Treść pytania odsyła do dwóch ustaw...
od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. A contrario lasy zajęte na prowadzenie takiej działalności są opodatkowane podatkiem od nieruchomości...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

na sporządzeniu projektu aktu notarialnego obejmującego umowę zamiany nieruchomości stanowiącej własność spółki K. spółki z o.o. oraz użytkowania wieczystego i własności budynku...
przysługujących T. M. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność spółki K. ujawnione są dwie działki:, 1. działka nr [...] o powierzchni 0,3500...

VI SA/Wa 3986/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-05

potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku...
od nieruchomości),, d) wyciągów ze wszystkich posiadanych przez skarżącą rachunków bankowych (w tym lokat i kont dewizowych) z okresu ostatnich trzech miesięcy, obejmujących...

III SAB/Gl 9/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-24

, telefon, podatek od nieruchomości itp.;, - nadesłanie wydruku z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych potwierdzającego wielkość posiadanego majątku (vide: rubryka nr 7.1...

III SA/Gd 303/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-11

(opłaty czynszowe, podatki od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, wodę, odbiór nieczystości, telefon, telewizję, internet, inne), w okresie...
ubezpieczenia mieszkania ([...] zł), ogrzewania ([...] zł), ubezpieczenia samochodu ([...] zł), podatków ([...] zł)., W związku z tym, że oświadczenia zawarte w formularzu PPF...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

zbywcy, że jest podatnikiem podatku VAT, i że Gmina jest zwolniona od tego podatku przy sprzedaży powyższej nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów...
określona w ust. I pkt 11 oraz ust. III pkt 11 pracy, zatem zarzut braku powołania uchwały ogólnej Rady Miasta, określającej zasady zbywania nieruchomości, jest niezasadny;, 3...

VI SA/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

, że prawidłowo pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, gdyż, wobec zawarcia umowy sprzedaży, własność nieruchomości przeszła...
się co do opodatkowania czynności zbycia nieruchomości podatkiem od towarów i usług (bądź do zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem) - z aktu nie wynika, czy w umowie cena jest ceną...

VI SA/Wa 757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

usług turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym'., Skarżący wybrał na kwestionowane pytanie odpowiedź...
lub podatkiem od nieruchomości. Zwrócił uwagę, że prawo podatkowe to odrębna od prawa finansowego gałąź prawa, dlatego umieszczenie w teście pytań z tego zakresu dokonane zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   20