Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

jedynie zwolnienia od podatków, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi, o których mowa w tych przepisach, są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym, jeśli obowiązek...

VI SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

wszystkie koncesje, zezwolenia, licencje, kategoryzacje, podatki od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i czynsz dzierżawny pozwalające na prowadzenie działalności...

VI SA/Wa 2301/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Przepis ten wprowadza ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą podatku...
, powoływanym przez organ, przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą nadpłaconego podatku. Zwrot nadpłaty w pieniądzu...

VI SA/Wa 2300/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

się, że powstanie. Takim zobowiązaniem będzie przykładowo w trakcie roku podatkowego zobowiązanie w podatku od nieruchomości, gdy podatnik będący osobą fizyczną jest właścicielem...
nieruchomości podlegającej opodatkowaniu w danym roku podatkowym, choć nie została jeszcze wydana decyzja ustalająca mu zobowiązanie podatkowe w tym podatku za dany rok...

VI SA/Wa 803/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

przewidziana została konstrukcja rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, jako jeden z rodzajów ulg stosowanych w zapłacie podatku. Posiłkowanie się rozwiązaniami...
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 6 listopada 2018 r. wystawione przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] (dalej: 'NUS')., Pismem z dnia 29 listopada 2018 r...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

jest zwolniony z:, 1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

VI SA/Wa 1593/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

i harmonogram jego spłaty w aktach sprawy). Ponadto skarżący uiszcza kwartalnie podatek od nieruchomości w wysokości 62 zł (dowód wpłaty w aktach sprawy)., Zgodnie z art...
, roczne obliczenie podatku przez organ rentowy [...] - w aktach sprawy). Na majątek małżonków składają się dom o powierzchni 80 m kw oraz lokal mieszkalny o powierzchni 85 m...

II GSK 1522/22 - Wyrok NSA z 2023-01-10

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w przedmiocie rozpoznania wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji: zobowiązał Prezesa UKE do wydania decyzji...

VI SA/Wa 460/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

ok. 3.500,00 zł. Ponadto Pani L. posiada nadpłatę w podatku od towarów i usług w kwocie 12.000,00 zł oraz ma prawo do emerytury w wysokości 2.342,33 zł brutto. Wartość...
. położone w G.. Oznacza to, że w przypadku utraty przez Panią L. nieruchomości lokalowej położonej w S., na jej mężu będzie spoczywał obowiązek zapewnienia jej mieszkania...

VI SA/Wa 2213/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zobowiązanie do zapłaty odsetek, które dotyczyły...
lub nienależnie zapłaconego podatku ( w tym wypadku - odsetek od opłaty za wykorzystywanie częstotliwości). Odsetkami nienależnymi są - zdaniem skarżącej spółki - odsetki...
1   Następne >   2