Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Po 1073/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-02

, czerpiąc również dochód z podatku od nieruchomości, ze sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości do niej należących, a także z podatku dochodowego od osób prawnych...
, którego nie przewidywał ustawodawca tj. powierzchniowo-podziemnych., Skarżąca Gmina wskazała, że jest właścicielem nieruchomości nr ... obręb M. oraz działek nr ... obręb K...

II OSK 2930/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

towarzyszącą. G. wskazała, że samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej, czerpiąc również dochód z podatku od nieruchomości, ze sprzedaży, najmu...
, dzierżawy nieruchomości do niej należących, a także z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie G.. W tym kontekście działania G. zmierzają...

II SA/Sz 400/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

[...] i z podatkiem od nieruchomości [...]. Wskazał, że posiada 'pomieszczenie w budynku [...] m2 na działce [...] - w budowie', sklep przy ul. [...] w S. o pow. [...] m2...
rodzinny na córki i stypendium socjalne, dowody wpłat składek na rzecz ZUS w kwietniu 2009 r. i kserokopie decyzji dotyczących podatku od obydwu nieruchomości za 2009 r...

II SA/Sz 401/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-13

użytkowania wieczystego, zalega ze składkami na ZUS [...] i z podatkiem od nieruchomości ([...] zł). Wskazał, że posiada 'pomieszczenie w budynku [...] m2 na działce...
dotyczących podatku od obydwu nieruchomości za 2009 r. Skarżący dołączył także kserokopię postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia...

IV SA/Wa 285/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

) złotych oraz kwotę 110,00 (sto dziesięć) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. B. K. w dniu 27...
tej nieruchomości w granicach Parku jest sprzeczne z art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 1 pkt 1 zaskarżonego rozporządzenia, w którym zawarto definicję parku...

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

oraz kwotę 110,00 (sto dziesięć) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt 2 wyroku)., Przebieg granic...
się nieruchomości będące własnością skarżącej B. K., Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...