Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1234/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1...
: 'Gmina' lub 'skarżąca') wnioskiem z [...] marca 2012 r. znak: [...], wystąpiła o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych...

V SA/Wa 3101/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

od nieruchomości - 18000 zł rocznie, podatku dochodowego - 1700 zł, składek KRUS - ok. 390 zł kwartalnie., W ocenie pełnomocnika, nawet w przypadku późniejszego zwrotu ściągniętej...
, faktury na zakup materiałów siewnych, decyzje w przedmiocie podatku od nieruchomości, formularze PIT-28 i PIT-28A za 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

V SA/Wa 1922/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

odzieży i obuwia - 200 zł oraz koszty przejazdów (do lekarzy i na zakupy) - 200 zł. Ponadto skarżący wydatkuje kwartalnie 140,61 zł tytułem podatku od nieruchomości...
zł tytułem podatku od nieruchomości,, - fakturę VAT za energię elektryczną,, - paragony fiskalne za zakup soczewek optycznych i leków,, - wydruk z elektronicznej księgi...

III SA/Po 226/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

w ramach pomocy de minimis ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie od marca 2007 r. przez 5 lat. Do protestu dołączyła zaświadczenie potwierdzające korzystanie...
pomocy de minimis w zakresie zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z zapisami LSR, doświadczenie ujęte w kryterium ma pokazać znajomość...

I SA/Sz 540/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-19

. do 31 grudnia 2016 r.; dotyczy ono podatku od nieruchomości , płatnego w czterech ratach (tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada). Przedmiotowe...
nie zalegała z opłacaniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku od nieruchomości, w rozumieniu pkt 8 Lokalnych Kryteriów Wyboru stanowiących...

I SA/Rz 1046/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-11

nie pozostaje sama w gospodarstwie domowym i jest właścicielką nieruchomości;, 3) przesłanie do Sądu aktualnych decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będących...
pomocy w pkt. 6 i 7 oraz przedłożenia aktualnych decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będących własnością (lub w posiadaniu) skarżącej, składanych do urzędu...

I SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-10

zł. Dodatkowo, wnioskodawca ponosi wydatki roczne tj., podatek od nieruchomości - łącznie 450 zł; opał - 5.000 zł. W skład majątku T S wchodzi: dom o powierzchni [...] m2...
wynoszą łącznie 5.450 zł (podatek od nieruchomości, opał). Podkreślenia wymaga, że wykazane wydatki nie obejmują kosztów zakupu żywności i środków czystości. S.S....

I SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-22

oszacowane na kwotę 480 zł (koszty leczenia, energia elektryczna, woda i gaz), wydatki roczne wynoszą łącznie 5.540 zł (podatek od nieruchomości, opał). Majątek małż. S. stanowi...
. Stałe wydatki miesięczne rodziny to: koszty leczenia - 250 zł; energia elektryczna - 70 zł; woda i gaz - 160 zł. Dodatkowo wnioskodawca ponosi wydatki roczne tj. podatek...

V SA/Wa 2850/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

- 100 złotych, Internet - 65 złotych, składka zdrowotna - 233 złotych, podatek od nieruchomości - 140 złotych za kwartał., W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały...
, iż miesięcznie ponosi następujące wydatki: wyżywienie 900 złotych, utrzymanie mieszkania (opał, energia elektryczna, gaz, telefon, Internet, podatek od nieruchomości, woda...

V SA/Wa 2600/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

z historią rachunku za ten sam okres,, 4) decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za lata 2014 - 2015,, 5) dokumentów wskazujących na wysokość...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za te same lata. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest także pogląd, iż posiadanie majątku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100