Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1974/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

nieruchomości rzeczywiście zajętej pod drogę przed 2016 r., a zatem również przed dniem 1 stycznia 1999 r.,, - przeprowadzenie dowodu z decyzji ustalająca podatek...
od nieruchomości na rok 1998 oraz decyzji ustalająca podatek od nieruchomości na rok 1999 - na okoliczność naliczania właścicielowi nieruchomości przy ul. [...] w R. podatku...

I SA/Wa 1472/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

podatku od nieruchomości. Ponadto, odwołując się do treści art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm...
, jak też fakt regularnego płacenia przez nią podatku od nieruchomości. Wskazywała przy tym, że we wrześniu 2008 r. inwestor wykonujący kanalizację w ulicach [...] i [...] zwracał...

I OSK 790/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

pod drogi publiczne i jednocześnie jako niezajęte (decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości);, 4) art. 3 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. art. 81 k.p.a...
zasadniczej (w aktach), a także z decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 r. załączonej do skargi w sytuacji gdy uwzględnienie ww. wniosków...

I SA/Wa 1471/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

publicznoprawne władanie nieruchomością, gdyż jej zdaniem przeczy temu treść księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów, a także wydawane decyzje w sprawie podatku...
płacenia przez nią podatku od nieruchomości. Wskazywała przy tym, że we wrześniu 2008 r. inwestor wykonujący kanalizację w ulicach [...] zwracał się do niej z prośbą...

I SA/Wa 205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

[...] o komunalizację - w aktach) i jednocześnie jako niezajęte (decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości - w aktach)., - art. 107 § 3 w zw. z art.140 k.p.a. poprzez niezawarcie...
zaskarżoną decyzją., J. S. zauważyła, że za przedmiotową działkę na podstawie w/w decyzji Prezydenta [...] corocznie płaci podatek od nieruchomości., Powyższe oznacza...

I SA/Wa 950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

nieruchomości., J. R. i J. R. wnieśli odwołanie od powyższej decyzji podnosząc kwestie związane z podziałem działki, płaceniem podatków oraz wyrażeniem zgody na wydanie zaskarżonej...
, że działka nr [...] należy do zakresu pasa drogowego oraz zaznaczyli, że fakt płacenia podatków za nieruchomość wskazuje na ich władztwo nad sporną działką., W odpowiedzi...

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

. [...]. Do dziś rośnie tam jedynie trawa, a Urząd [...] co rok przysyła skarżącym decyzje wymiarowe w zakresie podatku od nieruchomości obejmujące także dz...
przez Urząd [...] na rzecz skarżących decyzje wymiarowe w zakresie podatku od nieruchomości, obejmujące także dz. nr [...], nie wskazują na brak władztwa publicznoprawnego...

I SA/Wa 763/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

. a jej poprzedni właściciele S. K. i M. K. są nieznani z miejsca pobytu i nie płacą podatków z tej nieruchomości od 1945 r.' Jak słusznie wskazał Minister Spraw Wewnętrznych...
nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 1992 r. nr [...] stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę [...] własności 1/2 nieruchomości położonej...

I SA/Wa 834/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

dowodowego wynika, w szczególności z oświadczeń świadków, pisma Straży Miejskiej w Ż. z dnia [...] lutego 2013 roku, a także decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, że T...
odwadniających i ich coroczne oczyszczanie, odśnieżanie czy opłacanie podatku od nieruchomości, co świadczy o ich władztwie nad tą działką,, - błędne przyjęcie...

I SA/Wa 833/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

, pisma Straży Miejskiej w Ż. z dnia [...] lutego 2013 roku, a także decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, że J. A. wraz z innymi członkami rodziny wykonywali...
czy opłacanie podatku od nieruchomości, co świadczy o ich władztwie nad tą działką,, - błędne przyjęcie, że do udowodnienia władztwa jst lub SP nad działką ew...
1   Następne >   +2   +5   +10   38