Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Sz 171/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-05

.' z której wynika, że skarży bezczynność organu w zakresie żądania wydania opinii prawnej w sprawie podatku od nieruchomości, sporządzonej w związku z umową przekazania...
. Do odpowiedzi na skargę została dołączona korespondencja pomiędzy stronami dotycząca sprawy ustalenia podatku za lokal mieszkalny nr [...] przy [...], przekazania tej nieruchomości...

II SA/Rz 923/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-21

w ramach ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] Prezydent Miasta [...] odmówił wydania firmie A. S.A....
zaświadczenia o pomocy de minimis w ramach ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

I SPP/Go 89/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-26

: podatku od nieruchomości: działka [...] - 6050 zł, dzierżawa wieczysta od tych działek - 5626,79 zł, użytki rolne w [...] 3,3661ha - 135,90 zł, grunty pozostałe 0,6528ha...
. nieruchomościami. Podali wysokość opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości. Nie ujawnili jednak jakie korzyści czerpią z tych nieruchomości...

I SPP/Go 10/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-29

z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 r. p o s t a n...
Wielkopolskim odrzucił skargę L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2020 r. w przedmiocie podatku...

I SPP/Go 70/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-22

z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2022 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 rok p o s t a n...
Wielkopolskim odrzucił skargę L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2022 r. w przedmiocie podatku...

II SA/Rz 633/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-14

płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości w kwocie 270 zł., ciąży na niej też zaległość z tytułu abonamentu rtv w wysokości 652, 20 zł.)., Wg zawartego we wniosku...
załączyła kserokopie: nakazu płatniczego podatku rolnego i od nieruchomości (roczny wymiar 1078 zł.), dowodu spłaty raty kredytu/pożyczki za m-c listopad 2008 r. (87,32 zł...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f...
wezwania) oraz kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku...

IV SAB/Po 15/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-22

. o udostępnienie edytowalnego pliku z aktualnie obowiązującym formularzem deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2016 lub poinformowanie, gdy edytowalny formularz...
o wprowadzonej zmianie, a tym samym o możliwości skorzystania z druku edytowalnego - deklaracji na podatek od nieruchomości., Zarządzeniem z (...) r. tut. Sąd wezwał Skarżącą...

II SA/Ke 829/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

i art. 2 ustawy z dnia 12.10.1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych - poprzez nie uwzględnienie, że w sprawach dotyczących podatku rolnego i podatku od nieruchomości...
decyzji organu I instancji oraz czy pismo to dotyczy podatku od nieruchomości czy podatku rolnego., - art. 66 § 1 i 3 K.p.a. poprzez uznanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

IV SAB/Wa 41/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

podatku od nieruchomości), - oświadczenia popartego stosownymi dokumentami o aktualnym zadłużeniu., Przy piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r. Skarżący nadesłał wypełniony formularz...
aktualnymi rachunkami, za ostanie 3 miesiące,, - oświadczenia czy posiadana nieruchomość rolna przynosi skarżącemu jakiekolwiek dochody ,, - dokumentów wskazujących jakich...
1   Następne >   +2   +5   +10   96